Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP xuất nhập khảu và Hợp tác đầu tư Vilexim

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . Trang 1 Phần 1: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tưVilexim 3 1.1. Những đặc điểm kinh tế_kỹ thuật của Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6 1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . 11 1.1.3.1 Phương thức hoạt động kinh doanh 11 1.1.3.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh . 12 1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . 12 1.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 12 1.1.4.2. Quản trị người sử dụng 18 1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 22 1.1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 22 1.1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toán 22 1.1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toán 24 1.1.5.4. Hệ thống sổ kế toán . 26 1.1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 27 1.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK Vilexim 27 1.2.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 27 1.2.1.1. Đặc điểm hàng hoá 27 1.2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ hàng hoá . 35 1.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 37 1.2.2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ . 37 1.2.2.2. Tính giá mua của hàng hoá xuất bán 39 1.2.2.3. Kế toán giá vốn hàng hoá tiêu thụ 40 1.2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng 41 1.2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 52 1.2.2.6. Kế toán thanh toán với khách hàng . 54 1.2.3. Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quả lý doanh nghiệp tại Công ty . 56 1.2.3.1. Kế toán chi phí mua hàng . 56 1.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 57 1.2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 58 1.2.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vilexim . 59 Phần 2: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim 62 2.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim . 62 2.1.1. Những ưu điểm . 62 2.1.2. Những tồn tại 62 2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư Vilexim . 65 KẾT LUẬN . 67 Lời cam đoan . 68 Danh mục tài khoản . 69 Danh mục tài liệu tham khảo 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY