Đề tài Kế toán tiêu thụ tại công ty TNHH MTV Minh Hồng Phúc TP Hồ Chí MInh

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP_ i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN_ ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP_ iii LỜI CẢM ƠN_ iv CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG_ v DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG_ vi DANH SÁCH SƠ ĐỒ SỬ DỤNG_ vii MỤC LỤC_ viii LỜI MỞ ĐẦU_ 1 CHƯƠNG 1: 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TM MINH HỒNG PHÚC_ 3 1.1. Tổng quan về công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 3 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 3 1.1.2. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty_ 3 1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 5 1.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 7 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán_ 7 1.2.2. Hình thức kế toán tại công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 8 1.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán của cty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 10 CHƯƠNG 2: 11 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 11 2.1 Đặc điểm kinh doanh thương mại và vai trò của tiêu thụ_ 11 2.1.1 Đặc điểm kinh doanh thương mại 11 2.1.2. Vai trò của tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 12 2.2 Các hình thức tiêu thụ, phương thức bán hàng và thanh toán trong DNTM_ 13 2.2.1. Các hình thức tiêu thụ_ 13 2.2.2. Các phương thức tiêu thụ_ 15 2.2.2.1. Phương thức bán giao hàng trực tiếp_ 15 2.2.2.2. Phương thức bán lẻ hàng hóa_ 17 2.2.2.3. Phương thức bán hàng qua đại lý_ 18 2.2.2.4. Phương thức bán hàng trả góp_ 18 2.2.3. Các phương thức thanh toán_ 19 2.2.3.1. Thanh toán trong nước 19 2.2.3.2. Thanh toán quốc tế 20 2.3. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu_ 21 2.3.1. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán_ 22 2.3.1.1. Các khái niệm_ 22 2.3.1.2. Nguyên tắc kế toán_ 23 2.3.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 25 2.3.2.1. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng_ 25 2.3.2.2. Tài khoản sử dụng_ 25 2.3.2.3. Các báo cáo kế toán_ 25 2.3.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa_ 26 2.3.3.1. Kế toán doanh thu_ 26 2.3.3.2. Kế toán các khoản giảm doanh thu và doanh thu thuần_ 28 2.3.3.3. Kế toán thanh toán với khách hàng_ 29 CHƯƠNG 3: 33 THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY MINH HỒNG PHÚC_ 33 3.1. Tổ chức tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 33 3.2. Phương thức bán hàng và hạch toán tại công ty_ 34 3.2.1. Các phương thức bán hàng_ 34 3.2.1.1. Bán hàng thu ngay bằng tiền mặt, chuyển khoản_ 34 3.2.1.2. Phương thức bán hàng trả góp_ 34 3.2.2. Các phương thức thanh toán_ 35 3.2.3. Chu trình bán hàng và thanh toán tại công ty_ 36 3.3. Kế toán doanh thu bán hàng_ 40 3.3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng và báo cáo kế toán về tiêu thụ hàng hóa_ 40 3.3.2. Tài khoản sử dụng_ 40 3.3.3. Lưu đồ luân chuyển chứng từ_ 40 3.3.4. Thực trạng kế toán tiêu thụ tại công ty_ 41 3.3.5. Báo cáo tiêu thụ tại công ty_ 48 CHƯƠNG 4: 50 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC BÁN HÀNG VÀ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY MINH HỒNG PHÚC_ 50 4.1. Nhận xét về tổ chức bán hàng và phần hành kế toán doanh thu tại công ty TNHH MTV TM Minh Hồng Phúc 50 4.1.1. Thành tích_ 50 4.1.2. Tồn tại 51 4.2. Kiến nghị về khâu tổ chức bán hàng và kế toán bán hàng tại công ty_ 52 KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY