Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội

MỤC LỤC Các vấn đề chung về tiền lương và các khoán trích theo lương. I. Phân loại tiền lương a. Khái niệm về lao động . b. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh II. Phân loại lao động trong sản xuất kinh doanh . 1. Phân loại lao động theo thời gian lao động 2. Phân loại lao động theo thời gian với quá trình sản xuất . 3. ý nghĩa, tác dụng của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động . 4. Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương . a. Các khái niệm b. Khái niệm nội dung và các khoản trích theo lương 5. Kế toán tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT . a. Quỹ tiền lương của doanh nghiệp gần . b. Phân loại quỹ tiền lương trong hạch toán Phần I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Kinh doanh than Hà Nội I. Đặc điểm tình hình của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh than Hà Nội. 1. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, vị trí của đơn vị với ngành 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội 3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty và hình thức kế toán được áp dụng . a. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty . b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty . 4. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán kế toán của đơn vị II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội . 1. Các chứng từ và sổ sách áp dụng 2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ và sổ kế toán tiền lương Phần II. Nội dung chính của kế toán tiền lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội . I. Thực trạng thanh toán tiền lương và các khoản thu theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại & Kinh doanh Than Hà Nội 1. Phân loại lao động và hạch toán lao động tại công ty 2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và quy chế chi trả tiền lương trong công ty 3. Hạch toán phân bổ tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội . a. Chứng từ sử dụng b. Hình thức tiền lương thời gian 4. Tài khoản sử dụng . 5. Tổ chức hach toán tiền lương và tính lương a. Hạch toán tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Kinh doanh Than Hà Nội b. Tính lương cho lao động quản lý . 5.1. * Bảng chấm công * Mục đích . * Yêu cầu . * Nội dung * Phương pháp và trách nhiệm ghi . * Công việc của nhân viên kế toán . 5.2. * Bảng thanh toán tiên lương * Mục đích . * Yêu cầu . * Nội dung * Phương pháp ghi và trách nhiệm ghi * Công việc của nhân viên kế toán . c. Hình thức tiền lương sản phẩm . 6. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất 7. Tính lương cho công nhân gián tiếp phân xưởng . 8. Đối tượng lao động phụ trợ . Hợp đồng giao khoán * Mục đích . * Yêu cầu . * Nội dung * Phương pháp ghi và trách nhiệm ghi * Công việc của nhân viên kế toán . 9. Tính lương cho bộ phận tiêu thụ 9.1. Phiếu chi 1) Mục đích 2) Yêu cầu 3) Nội dung 4) Phương pháp ghi và trách nhiệm ghi . 5) Công việc của nhân viên kế toán 9.2. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 1) Mục đích 2) Yêu cầu 3) Nội dung 4) Phương pháp ghi và trách nhiệm ghi . 5) Công việc của nhân viên kế toán 9.3. Sổ cái 1) Mục đích 2) Yêu cầu 3) Nội dung 4) Phương pháp ghi và trách nhiệm ghi . 5) Công việc của nhân viên kế toán Phần III. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY