Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Kinh Bắc

MỤC LỤC . LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .1 1.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH KINH DOANH XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN CễNG TÁC KẾ TOÁN 1 1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT, ĐỐI TƯỢNG, PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2 1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất xây lắp 2 1.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp .2 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 3 1.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (theo nội dung kinh tế) .3 1.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí. 3 1.2.3.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất xây lắp với khối lượng của doanh nghiệp sản xuất xây lắp .4 1.2.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. .4 1.2.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 4 1.2.4.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp .5 a. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5 b. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .6 c. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 7 d. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 7 e. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 8 1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 9 1.3.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp .9 1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp .10 1.3.2.1. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành: .10 1.3.2.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành 10 1.3.3. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp .11 1.3.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 11 1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 13 2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 13 2.1.1. Quỏ trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Kinh Bắc .13 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 14 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 17 2.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 19 2.2.1. Hỡnh thức tổ chức bộ máy kế toỏn .19 2.2.2. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn .20 2.2.3. Một số chớnh sỏch của cụng ty 20 2.3.: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC 21 2.3.1. Chi phí sản xuất và phõn loại CPSX tại cụng ty .21 2.3.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty .21 2.3.2.1: Đối t¬ượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 21 2.3.2.2: Đối t¬ượng tính giá thành .22 2.3.3. Phương phỏp kế toán tập hợp CPSX tại công ty cổ phần Kinh Bắc .22 2.3.3.1: Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .22 2.3.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 24 2.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .25 2.3.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty .27 2.3.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kinh Bắc 27 CH¬ƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH BẮC .29 3.1. NHỮNG ¬ƯU ĐIỂM VÀ NHƯ¬ỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH .29 3.1.1. ¬Ưu điểm .29 3.1.2. Những mặt hạn chế 30 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY .32 3.2.1. Về kế toán nguyên vật liệu 32 3.2.2. Về công tác phân loại và tập hợp CPSX .32 3.2.3. Về khoản thiệt hại phá đi làm lại: 33 3.2.4. Phiếu xuất .34 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY