Đề tài Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 1. Hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho 2 1.1 Khái niệm 2 1.2 Phân loại hàng tồn kho 2 1.3 Các TK sử dụng trong Kế toán hàng tồn kho 2 1.3.1 Tài khoản sử dụng trong Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 2 1.3.2 Tài khoản sử dụng trong Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên 3 1.4 Tổ chức sổ kế toán và ghi sổ kế toán 4 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký - sổ cái 4 1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký chung 6 1.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ ghi sổ 7 1.4.4 Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ 9 1.5 Kinh nghiệm kế toán hàng tồn kho ở một số nước trên thế giới 10 PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Ở VIỆT NAM 2.1 Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho ở Việt Nam hiện nay 11 2.1.1 Những điểm giống nhau giữa IAS02 và VAS02 11 2.1.2 Những điểm khác nhau giữa IAS02 và VAS02 11 2.2 Một số phương pháp kế toán hàng tồn kho sử dụng ở Việt Nam 13 2.2.1 Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho 13 2.2.2 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 15 2.3 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 16 2.3.1 Nội dung và đặc điểm của phương pháp Kê khai thường xuyên 16 2.3.2 Phương pháp hạch toán 17 2.4 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20 2.4.1 Nội dung và đặc điểm của phương pháp Kiểm kê định kỳ 20 2.4.2 Phương pháp hạch toán 20 2.5 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 22 2.6 Kế toán Kiểm kê phát hiện thiếu hàng tồn kho 22 PHẦN III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO. 3.1 Những vướng mắc trong chế độ kế toán hàng tồn kho 24 3.1.1 Chưa có sự nhất quán về nội dung phản ánh trên tài khoản 24 3.1.2 Hệ thống TK còn cồng kềnh và quy trình hạch toán còn phức tạp 25 3.1.3 Thực tế phương pháp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ chưa nhiều 25 3.1.4 Chưa có sự phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp 26 3.2 Phương hướng 27 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán hàng tồn kho 27 KẾT LUẬN 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 thắc mắc gì về bài viết bạn hãy liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY