Đề tài Kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thạch Bàn

LỜI CẢM ƠNi MỤC LỤCii DANH MỤC BẢNGiv DANH MỤC SƠ ĐỒ & BIỂU ĐỒv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, KÝ TỰ VIẾT TẮT. vi PHẦN I: MỞ ĐẦU1 1.1. Đặt vấn đề. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.2.1. Mục tiêu chung. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4 2.1. Tổng quan tài liệu. 4 2.1.1. Một số vấn đề chung về doanh thu. 4 2.1.2. Kết quả kinh doanh. 14 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 19 2.2.1. Thu thập số liệu. 19 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 19 PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN21 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 21 3.1.1. Thực trạng và tình hình phát triển của công ty. 21 3.1.2. Tình hình cơ bản của công ty. 25 3.2. Thực trạng kế toán doanh thu của công ty. 33 3.2.1. Đặc điểm sản phẩm33 3.2.2. Kênh phân phối sản phẩm của công ty. 34 3.2.3. Các chính sách bán hàng của công ty. 36 3.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng của công ty. 39 3.2.5. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ. 45 3.2.6. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 45 3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty. 53 3.3.1. Kỳ xác định kết quả kinh doanh của công ty. 53 3.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty. 53 3.3.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Quý IV/ 2009. 56 3.4. Đánh giá tính biến động doanh thu và kết quả kinh doanh của công ty. 58 3.4.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 58 3.4.2. Phân tích và đánh giá tình hình biến động doanh thu và kết quả kinh doanh của công ty60 3.5. Một số đề xuất hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 64 3.5.1. Đánh giá chung kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 64 3.5.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 66 PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ70 4.1. Kết luận. 70 4.2. Kiến nghị71 4.2.1. Đối với công ty. 71 4.2.2. Đối với nhân viên kế toán. 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY