Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân

LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần I 3 Lý luận chung về kế toán tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 3 xây lắp. 3 I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 3 II. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3 III- Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5 1. Khái niệm chi phí sản xuất: 5 2. Phân loại chi phí sản xuất: 5 2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 6 2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí: 6 IV. giá thành sản phẩm xây lắp. 7 1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp : 7 2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: 7 V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 8 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp. 8 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp: 8 1.2. Nội dung tập hợp chi phí sản xuất 9 2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp 12 3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 14 3.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán: 14 3.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán: 14 3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương: 14 4 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp: 15 4.1. Đối tượng tình giá thành sản phẩm xây lắp: 15 4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 15 Phần II 17 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 17 I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cphần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 17 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 18 2. Bộ máy tổ chức quản lý và kế toán của Công ty. 19 2.1. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty: 19 2.2. Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty: 20 4. Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 20 4.1. Phân cấp quản lý TK trong công ty 20 4.2. Công tác kế hoạch hoá tài chính của công ty 21 4.3. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 21 4.4. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 23 4.5. Hệ thống sổ sách và hình thức ghi sổ sử dụng cho hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 23 II- thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 23 1. Nội dung hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 24 1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24 1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 26 1.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 27 1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 31 1.5. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 36 2.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 37 2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 37 2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 38 Phần III 40 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiệncông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. 40 I. Nhận xét đánh giá chung. 40 1. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán 40 2. Nhận xét về phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty. 41 2.1. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu. 41 2.2. Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 41 2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 422.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung 42 2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 43 2.6. Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 43 II. một số ý kiến đề xuất về hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội. 43 1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43 2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 45 3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 45 4. Về tổ chức bộ máy kế toán 46 Kết luận 47 Bảng chấm công tháng 3 Quý I năm 2005 54 Bảng phân bổ chi phí khấuhao TSCĐ 627 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY