Đề tài Kế toán bán hàng vật liệu nổ tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng

PHẦN I. MỞ ĐẦU1 1.1. Đặt vấn đề. 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 1.2.1. Mục tiêu chung. 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3 PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4 2.1. Tổng quan tài liệu. 4 2.1.1. Những vấn đề chung về quá trình bán hàng. 4 2.1.2 Kế toán bán hàng. 10 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 20 2.2.1 Thu thập số liệu. 20 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu. 21 PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN22 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 22 3.1.1. Đặc điểm, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng. 22 3.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty GAET. 27 3.1.3 Tình hình cơ bản của Công ty. 31 3.2 Kết quả nghiên cứu. 38 3.2.1 Tình hình bán hàng tại Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng. 38 3.2.2 Kế toán bán hàng tại công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng. 42 3.3. Giải pháp đề xuất63 3.3.1. Nhận xét chung về nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty GAET. 63 3.3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty GAET66 PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ67 4.1. Kết luận. 67 4.2. Kiến nghị68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY