Đề tài Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Công ty vận tải và đại lý vận tải Hà nội – VITACO

MỤC LỤCTrang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3 I. Khái quát chung về hợp đồng nhập khẩu. 3 1. Khái niệm và phân loại hợp đồng nhập khẩu 3 2. Tính chất của hợp đồng nhập khẩu 4 3. Đặc điểm của hợp đồng nhập khẩu. 5 4. Nội dung của hợp đồng nhập khẩu 6 II. Khía cạnh pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập nhẩu. 11 1. Ký kết hợp đồng nhập khẩu ( NK) 11 2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu ( NK) 14 3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng nhập khẩu 16 4. Giải quyết tranh chấp trong buôn bán quốc tế 19 5. Luật điều chỉnh hợp đồng nhập khẩu. 21 PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY VẬN TẢI VÀ ĐẠI LÝ VẬN TẢI - HÀ NỘI (VITACO). 25 I. Khái quát chung về Công ty vận tải và đại lý vận tải - hà nội. 25 1. Quá trình hình thành và phát triển. 25 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 25 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 27 II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty vận tải và đại lý vận tải – Hà Nội. 29 1. Mặt hàng kinh doanh: 29 2. Đặc điểm về vốn và cơ sở vật chất ký thuật 30 3. Đặc điểm về lao động và cơ cấu lao động. 31 4. Đặc điểm về thị trờng và khách nớc ngoài. 31 5. Đặc điểm về phơng thức và hình thức kinh doanh. 33 III. Hiện trạng ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và đại lý vận tải – Hà Nội. 33 1. Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu 33 2. Tình hình ký kết hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và đại lý vận tải - Hà Nội. 37 3. Tình hình thực hiện họp đồng nhập khẩu của Công ty. 42 IV. Đánh giá chung về khía cạnh pháp lý của hợp đồng nhập khẩu của Công ty vận tải và đại lý vận tải VITACO 52 PHẦN III: PHƠNG HỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI CÔNG TY VITACO-HÀ NỘI 53 i. Định hớng xnk hàng hoá của công ty VITACO - Hà Nội 53 1. Định hớng xuất khẩu hàng hoá: 54 2. Định hớng nhập khẩu hàng hoá. 55 ii. Hoàn thiện trình tự nội dung và phơng pháp xâydựng hợp đồng nhập tại công ty VITACO - Hà Nội 55 1. Hoàn thiện căn cứ và trình tự xây dựng hợp dồng XK 55 2. Hoàn thiện nội dung và phơng pháp xây dựng hợp đồng nhập khẩu. 58 3. Bảo đảm cơ sở pháp lý của hợp đồng nhập khẩu. 62 Iii. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và Đại lý vận tải VITACO- Hà Nội 63 1. Điều kiện bảo đảm thực hiện tốt hợp đồng nhập khẩu 63 2. Quản lý hợp đồng nhập khẩu và quan hệ đối tác. 64 3. Giải quyết tranh chấp 65 4. Biện pháp tăng khách hàng, số lợng và giá trị hợp đồng nhập khẩu. 65 iV. Một số kiến nghị với Nhà nớc 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY