Đề tài Hoàn thiện qui trình phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản sang thị trường Hàn Quốc của trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn

Lời nói đầu Toàn cầu hoá đã và đang được nhắc đến ở mọi nơi trên thế giới như là một xu hướng tất yếu của đời sống kinh tế quốc tế. Nó diễn ra ngày một sâu rộng mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương mở rộng phát triển quan hệ đối ngoại với tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều này có nghĩa là ngày càng có nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực KDQT. Khi tham gia vào KDQT sự thành công hay thất bại của các công ty phụ thuộc phần lớn vào việc luân chuyển hàng hoá và tiền tệ, tức là công ty phải đảm bảo đầu ra cho hàng hoá liên tục và hiệu quả. Muốn vậy công ty phải lựa chọn cho mình một kênh phân phối thích hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động Marketing xuất nhập khẩu nói chung cũng như tầm quan trọng của hoạt động phân phối xuất khẩu nói riêng trước những đòi hỏi của thực tế. Do đó em chọn đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện qui trình phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản sang thị trường Hàn Quốc của trạm kinh doanh XNK Tiên Sơn. * Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở làm sáng tỏ cơ sở lý luận phân phối xuất khẩu tiến hành phân tích hoạt động phân phối XK mặt hàng nông sản của Trạm kinh doanh XNK Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện qui trình phân phối xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. * Giới hạn nghiên cứu: Do khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên em chỉ nghiên cứu đề tài này trên góc độ tiếp cận môn học Marketing thương mại quốc tế tập trung vào các hoạt động phân phối xuất khẩu. * Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp số liệu để tiến hành phân tích. * Bố cục đề tài: Chuyên đề được kết cấu thành 3 chương. Chương I: Cơ sở lý luận về phân phối xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh XNK. Chương II: Thực trạng hoạt động phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản của Trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc. Chương III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản của Trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I. Cơ sở lý luận về phân phối xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 3 I. Tổng quan về hoạt động phân phối xuất khẩu. 3 1. Khái niệm về phân phối xuất khẩu và sự cần thiết của hoạt động phân phối đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 3 1.1. Khái niệm về phân phối xuất khẩu 3 1.2. Sự cần thiết của hoạt động phân phối xuất khẩu đối với các doanh nghiệp kinh doanh XNK. 3 2. Vai trò của phân phối và chức năng của các thành viên kênh trong phân phối. 5 2.1. Vai trò của phân phối 5 2.2. Chức năng của các thành viên kênh trong phân phối. 5 II. Phân định những nội dung cơ bản của quy trình phân phối xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh XNK. 6 1. Mục tiêu và chính sách kênh phân phối. 6 2. Các hạn chế hay ràng buộc đối với kênh xuất khẩu 7 3. Các hệ thống phân phối thế vị 9 4. Lựa chọn các thành viên kênh 9 5. Quản trị các mối quan hệ kênh 10 III. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động phân phối xuất khẩu của các doanh nghiệp kinh doanh XNK 11 1. Tốc độ chu chuyển và bảo toàn vốn 11 2. Tốc độ chu chuyển hàng hoá 12 3. Lợi nhuận và tỉ suất lợi nhuận 12 4. Chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 13 Chương II. Thực trạng hoạt động phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản của trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc. 14 I. Khái quát về tổ chức và hoạt động kinh doanh của trạm kinh doanh XNK Tiên Sơn. 14 1. Quá trình hình thành và phát triển của trạm 14 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trạm 15 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của trạm 16 4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của trạm 18 II. Phân tích và đánh giá quy trình phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản của trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc. 20 1. Đặc điểm mặt hàng nông sản và thị trường nhập khẩu Hàn Quốc đối với mặt hàng nông sản. 20 2. Mục tiêu và chính sách kênh phân phối xuất khẩu 23 3. Các hạn chế hay ràng buộc đối với kênh xuất khẩu 24 4. Các hệ thống phân phối thế vị 25 5. Lựa chọn các thành viên kênh 26 6. Quản trị các mối quan hệ kênh 27 III. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn. 28 1. Những thành tích đạt được 28 2. Những hạn chế 29 3. Nguyên nhân 29 3.1. Khách quan 29 3.2. Chủ quan 29 Chương III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình phân phối xuất khẩu mặt hàng nông sản của trạm kinh doanh xuất nhập khẩu Tiên Sơn sang thị trường Hàn Quốc. 31 I. Dự báo tiềm năng thị trường xuất khẩu nông sản và định hướng xuất khẩu của trạmg kinh doanh XNK Tiên Sơn 31 1. Dự báo tiềm năng xuất khẩu mặt hàng nông sản của trạm sang thị trường Hàn Quốc. 31 2. Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh doanh của trạm trong thời gian tới. 31 II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình phân phối xuất khẩu của trạm sang thị trường Hàn Quốc. 33 1. Đề xuất về mục tiêu và chính sách kênh phân phối xuất khẩu. 33 2. Đề xuất về các hạn chế hay ràng buộc đối với kênh xuất khẩu. 34 3. Đề xuất về các hệ thống phân phối thế vị. 35 4. Đề xuất về quản trị các mối quan hệ kênh. 36 III. Một số kiến nghị về chính sách vĩ mô của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng nông sản. 36 1. Đẩy mạnh sản xuất và chế biến nông sản Việt Nam. 36 2. Trợ giúp các Công ty xuất khẩu hàng nông sản. 38 3. Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 38 Kết luận 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY