Đề tài Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trong những năm qua, nhất là những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm nhiều vào việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là bước đột phá quan trọng góp phần vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và phát triển đô thị Việt Nam nói riêng. Nhiều thành phố có tiềm năng du lịch đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng du lịch, thu hút các đối tác đầu tư phát triển các công trình phục vụ du lịch, các loại hình du lịch, dịch vụ .Việc phát triển cơ sở hạ tầng vừa là tiền đề vừa là động lực để các đô thị du lịch nước ta phát triển nhanh chóng và chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng đô thị du lịch nói riêng kể từ hệ thống văn bản pháp quy, đến công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý chương trình dự án, tổ chức bộ máy, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công chức, công tác thanh tra kiểm ta còn nhiều hạn chế. Điều này làm cho sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì thế, tác giả chọn đề tμi "Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam" làm luận án tiến sỹ kinh tế. 2. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Thời gian qua, ngoài hệ thống các văn bản pháp luật như: luật xây dựng, luật đầu tư,luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật ngân sách, các nghị định của chính phủ, thông tư của các bộ, còn có một số sách, đề tài khoa học, luận án, luận văn và các bài báo được công bố đăng tải liên quan đến vai trò quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng đô thị . Tuy nhiên hiện nay chưa 2 có công trình nào nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước đói với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam một cách tổng thể ,toàn toàn diện,có hệ thống và độc lập. Vì vậy, đề vẫn cấp thiết cả về lý luận và thực tế. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUÂN ÁN - Góp phần làm rõ cơ sở khoa học của quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đô thị du lịch . - Phân tích và đánh giá một cách toàn diện và hệ thống, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và sự phát triển cơ sở hạ tầng tại các đô thị du lịch Việt Nam . - Đề xuất phương hướng và kiến nghị các giải pháp cơ bản tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng cho các đô thị du lịch Việt Nam trong thời gian tới. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Luận án lấy quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu . - Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: Nghiên cứu quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại các đô thị du lịch Việt Nam : Hạ Long (Quảng Ninh) đại diện cho đô thị du lịch biển phía Bắc , Đà Lạt (Lâm Đồng) đại diện cho đô thị du lịch sinh thái miền núi, Huế (Thừa Thiên-Huế) đại diện cho đô thị du lịch văn hoá lịch sử và Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đại diện cho đô thị du lịch biển phía Nam. - Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: Chỉ khảo sát thực trạng cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng các đô thị du lịch trên trong giai đoạn 2000 - 2008. Về phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng các đô thị du lịch được nghiên cứu đến năm 2020. 3 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin; phương pháp hệ thống, phương pháp thống kê. Phương pháp điều tra,khảo sát thực tế, . Luận án tham khảo các tài liệu hội thảo khoa học,báo cáo của các cơ quan quản lý của các địa phương có liên quan đến đề tài luận án. 6. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN. - Về mặt lý luận: Hệ thống hóa vai trß quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng và cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó tập trung vào cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng đô thị du lịch. - Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng, chØ ra những thành tựu và hạn chế của cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của đô thị du lịch Việt Nam, chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế đó để khắc phục. luận án đã đề cập đến những vấn đề tồn tại coi là “gốc rễ" cần phải được giải quyết góp phần đưa đô thị, đô thị du lịch phát triển xứng đáng là trung tâm và động lực phát triển đất nước. - Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Việt Nam, đồng thời có một số kiến nghị hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Việt Nam. 7. KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam . Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam. Chương 3: Phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY