Đề tài Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 - Bộ Thương mại

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế đối với hàng hoá xuất khẩu 3 1.1. Lợi thế và hạn chế trong xuất khẩu hàng hoá của việt Nam 3 1.2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta 5 1.2.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu 6 1.2.2. Xuất khẩu góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6 1.2.3. Xuất khẩu có vai trò tích cực đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất. 7 1.2.4. Xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. 7 1.2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 7 1.3. Điều kiện và các hình thức thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 8 1.3.1. Khái niệm thanh toán quốc tế và vai trò của thanh toán quốc tế trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 8 1.3.2. Các phương tiện thanh toán quốc tế 8 1.3.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế 12 1.3.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 13 1.4. Qui trình thanh toán quốc tế hàng xuất khẩu 17 1.4.1. Phương thức chuyển tiền 18 1.4.2. Phương thức thanh toán nhờ thu 19 1.4.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ 21 1.5. Những rủi ro thường gặp đối với nhà xuất khẩu khi thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế 23 Chương 2: Thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu tại công ty XNK Tổng hợp I - Bộ Thương Mại 26 2.1. Khái quát về công ty XNK Tổng hợp I 26 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 26 2.1.2. Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty 29 2.1.3. Đặc điểm về nguồn lực của Công ty XNK Tổng hợp I 32 2.1.4. Một số đặc điểm kinh doanh của Công ty 34 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây. 36 2.2. Thực trạng áp dụng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 38 2.2.1. Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá của công ty 38 2.2.2. Phân tích thực trạng các phương thức thanh toán dùng cho hoạt động xuất khẩu của Công ty 41 2.3. Đánh giá thực trạng các phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 53 2.3.1. Những mặt tích cực 53 2.3.2. Những rủi ro và hạn chế trong việc áp dụng các phương thức thanh toán của Công ty 54 Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng hoá xuất khẩu ở Công ty XNK Tổng hợp I 57 3.1. Định hướng phát triển hoạt động xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 57 3.1.1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty XNK Tổng hợp I 57 3.1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty XNK tổng hợp I 58 3.2. Biện pháp hoàn thiện phương thức thanh toán đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty 60 3.2.1. Biện pháp sử dụng hợp lý phương thức thanh toán xuất khẩu của Công ty 60 3.2.2. Biện pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán của Công ty 61 3.2.3. Biện pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán của Công ty 63 3.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ thanh toán quốc tế 66 3.2.5. Biện pháp đối với ngân hàng 67 3.3. Điều kiện thực hiện 71 3.3.1. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện cho các hoạt động thanh toán .71 3.3.2. Xây dựng những văn bản pháp lý cho giao dịch thanh toán quốc tế 73 3.3.3. Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I 74 3.3.4. Hỗ trợ của Nhà nước để xuất khẩu phát triển 76 KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY