Đề tài Hoàn thịên nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Seabank

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Kết cấu đề tài gồm CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Khái quát về công ty chứng khoán 2. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán 2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 2.2. Nghiệp vụ tự doanh 2.3. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 2.4. Nghiệp Vụ bảo lãnh phát hành 2.5. Những vấn đề cơ bản của bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 3. Khái niệm phát hành chứng khoán 3.1. Phương thức phát hành chứng khoán 3.2. Phát hành riêng lẻ 3.3. Phát hành chứng khoán ra công chúng 4. Khái niệm bảo lãnh chứng khoán 4.1. Các phương thức bảo lãnh phát hành 4.2. Nguyên tắc chung của bảo lãnh phát hành chứng khoán 4.3. Các hành vi bị cấm trong bảo lãnh phát hành chứng khoán 5. Vai trò của hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 5.1. Đối với doanh nghiệp 5.2. Đối với công ty chứng khoán CHƯƠNG 2. HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN SEABANK 1. Khái quát về công ty chứng khoán SEABANK 2. Sơ lược quá trình phát triển 2.1 Cơ cấu tổ chức, nhân sự 2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban tại trụ sở chính 2.3 Cơ cấu nhân sự 2.4 Hoạt động kinh doanh của công ty 3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại công ty chứng khoán Seabank 4. Mục đích xây quy trình nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 5. Phạm vi áp dụng 6. Xây dựng quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trên cơ sở tham chiếu một số tài liệu sau 6.1 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại công ty chứng khoán 6.2 Quy trình bảo lãnh phát hành cổ phiếu niêm yết 6.3 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh cổ phiếu chưa niêm yết 6.4 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trái phiếu niêm yết 7. Những thành công đạt được và hạn chế của của nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 7.1 Thành công đạt được 7.2 Hạn chế và nguyên nhân CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1. Định hướng phát triển công ty chứng khoán Seabank 1.1Định hướng phát triển chung 1.2Định hướng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành của công ty chứng khoán Seabank 2. Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán Seabank 4.Một số quy định cần thực hiện đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty chứng khoán 4.1 Quy định về kiểm soát hồ sơ tài liệu 4.2 Quy định đánh giá nội bộ 4.3 Quy định khắc phục, phòng ngừa rủi ro 5. Một số kiến nghị đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành tại công ty chứng khoán Seabank 5.1 Đối với các bộ ngành liên quan 5.2 Đối với Uỷ ban chứng khoán nhà nước 5.3 Đối với các trung tâm giao dịch 5.4 Đối với công ty mẹ là Ngân hàng Thương mại Đông Nam Á 5.5 Đối với công ty chứng khoán Seabank KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY