Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3 I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Toàn Mỹ 3 II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Toàn Mỹ 5 1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 5 2. Chính sách phát triển của công ty 7 III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8 IV. Đặc điểm tổ chức kế toán 11 1. Đặc điểm bộ máy kế toán trong công ty 11 2. Hình thức kế toán 12 3. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán 15 4. Đặc điểm hệ thống tài khoản kế toán 15 5. Đặc điểm hệ thống báo cáo kế toán 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY 16 I. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất của công ty 16 1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất 16 2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của công ty 18 II. Phương pháp, khái quát quy trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18 1.Phương pháp hạch toán 18 2.Quy trình hạch toán 19 III. Nội dung và trình tự hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất ở công ty 21 1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 33 3. Kế toán chi phí sản xuất chung 38 4. Xác định chi phí sản phẩm dở dang 49 5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành 49 CHƯƠNG III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP HOÀN THIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN MỸ 52 1. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu. 52 1. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty 55 2. Một số ý kiến đóng góp 57 KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY