Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP hỗ trợ phát triển tin học kinh tế doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I : Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3 I. Đặc điểm hoạt động bán hàng ảnh hưởng tới công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3 1. Đặc điểm hoạt động bán hàng 3 2. Yêu cầu quản lý công tác bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 4 3. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác bán hàng, xác định kết quả bán hàng. 4 II. Nội dung công tác kế toán bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 6 1. Các phương thức bán hàng. 6 2. Phương thức thanh toán trong kinh doanh thương mại. 7 3. Nội dung một số khái niệm chủ yếu liên quan kế toán bán hàng 7 4. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 8 5. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 10 6. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng 14 7. Tổ chức sổ sách kế toán bán hàng và xác định kết quả 15 Chương II : Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngtại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (hipt) 16 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty (hipt) 16 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16 2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 17 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 19 4. Tổ chức công tác kế toán 24 II. thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (hipt) 29 1. Các phương thức bán hàng 29 3. Kế toán chi phí bán hàng 35 4. Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp 36 5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38 Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (HIPT) 40 I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty. 40 1. Những ưu điểm 40 2. Những tồn tại hạn chế cần khắc phục 41 3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 42 Kết luận 45 Tài liệu tham khảo 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY