Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối ở Công ty CP xuất nhập khẩu lương thực - Thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I Phân tích và đánh giá thực trạng kênh phân phối Lương thực - Thực phẩm tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 4 I. Khái quát quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 4 1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 4 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 4 2.1. Chức năng 4 2.2. Nhiệm vụ 5 2.3. Quyền hạn chủ yếu của Công ty 6 2.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 6 3. Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 14 II. Phân tích và đánh giá thực trạng kênh phân phối Lương thực - Thực phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực và Thực phẩm Hà Nội 19 1. Sơ đồ tổng quát hệ thống kênh phân phối Lương thực - Thực phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 19 2. Đặc điểm các dòng trọng yếu trong kênh phân phối 20 2.1. Dòng vận động sản phẩm hàng hóa của Công ty 20 2.2. Dòng thông tin trong kênh 20 2.3. Dòng vận động thanh toán 21 2.4. Dòng vận động xúc tiến quảng cáo 21 3. Thực trạng các kênh phân phối Lương thực - Thực phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 21 3.1. Nghiên cứu phân định mục tiêu và ràng buộc kênh 22 3.1.1. Thị trường mục tiêu của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội 23 3.1.2. Uy tín của Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội 23 3.2. Phân tích động thái hệ kênh tổng thể 24 3.2.1 Tăng trưởng hệ tiếp thị dọc (VMS) 24 3.2.2 Tăng trưởng hệ tiếp thị hàng ngang 26 3.2.3 Sự phát triển của hệ thống tiếp thị đa kênh 26 3.3. Hoạch định lựa chọn các phương án thế vị kênh 28 3.3.1. Các kiểu nguồn hàng, bạn hàng trung gian và mạng lưới kinh doanh của Công ty 28 3.3.2. Các điều kiện của thành viên kênh 29 3.3.3. Đánh giá và lựa chọn kênh phân phối 31 3.4. Thực trạng hoạt động marketing 32 III. Đánh giá chung 35 1. Ưu điểm 35 2. Khó khăn và hạn chế 36 3. Nguyên nhân của những hạn chế 36 Chương II Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội. 38 I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực và Thực phẩm Hà Nội 38 1. Dự báo xu thế phát triển thị trường phân phối Lương thực - Thực phẩm trong thời gian tới 38 2. Mục tiêu và phương hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới 38 2.1. Mục tiêu 38 2.2. Phương hướng nhằm đạt được mục tiêu đề ra của Công ty 39 II. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội 39 1. Hoàn thiện quy trình nghiên cứu thị trường 39 2. Hoàn thiện kênh phân phối của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội 41 2.1. Lựa chọn các kiểu trung gian phân phối 41 2.1.1. Lực lượng bán hàng của nhà sản xuất 41 2.1.2. Đại lý ngoài ngành 41 2.1.3. Các nhà phân phối trong ngành 41 2.2. Số lượng trung gian 41 2.2.1. Phân phối rộng rãi 42 2.2.2. Phân phối độc quyền 42 2.2.3. Phân phối có chọn lọc 42 2.3. Điều khoản và trách nhiệm của thành viên kênh phân phối 43 2.3.1. Điều kiện khi lựa chọn thành viên kênh phân phối 43 2.3.2. Trách nhiệm của nhà cung ứng đối với thành viên kênh 45 III. Một số kiến nghị tầm vĩ mô 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY