Đề tài Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương 1

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2 I. SỰ CẦN THIẾT CỦA HẠCH TOÁN NLVL VÀ CCDC 2 1. Khái quát chung về NLVL và CCDC 2 2. Đặc điểm của NLVL và CCDC 2 II. PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ NLVL VÀ CCDC 2 1. Phân loại NLVL và CCDC 2 1.1. Phân loại NLVL: 2 1.2. Phân loại CCDC: 3 2. Đánh giá NLVL và CCDC 3 2.1. Tính giá trị thực tế của hàng nhập kho 3 2.2. Tính giá hàng xuất kho: 4 III. NỘI DUNG HẠCH TOÁN NLVL VÀ CCDC 6 1. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng: 6 2. Hạch toán chi tiết NLVL và CCDC 6 2.1. Phương pháp thẻ song song: 6 2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 7 2.3. Phương pháp sổ số dư 8 3. Hạch toán tổng hợp NLVL và CCDC 9 3.1 Hạch toán tổng hợp NLVL và CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên: 9 3.1.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng: 9 3.1.2 Hạch toán tổng hợp nhập NLVL và CCDC: 10 3.1.3. Hạch toán tổng hợp xuất NLVL 12 3.2. Hạch toán tổng hợp NLVL và CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 14 3.2.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng: 14 3.2.2. Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 14 PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Ý TW I 15 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I 15 1. Khái quát về quá trình hoạt động của công ty. 15 2. Đặc điểm quy trình công nghệ: Có 2 loại công nghệ 16 2.1. Công nghệ sản xuất thuốc bột: Gồm 5 giai đoạn theo mô hình sau. 16 2.2. Công nghệ sản xuất thuốc nước: Gồm 6 giai đoạn sau. 16 3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 16 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 16 II. THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TWI. 17 1. Nội dung NLVL và CCDC tại đơn vị. 17 2. Hệ thống chứng từ kế toán và sổ sách kế toán dùng cho hạch toán NLVL và CCDC tại công ty. 17 2.1. Hạch toán chi tiết NLVL và CCDC tại công ty cổ phần thuốc thú y TW I. 18 2.2. Các sổ kế toán sử dụng cho hạch toán NLVL tại công ty 21 3. Phương pháp tính giá nhập kho, xuất kho NLVL 22 4. Trình tự kế toán NLVL và CCDC tại Công ty cổ phần thuốc thú y TW I 23 4.1. Hạch toán tình hình biến động tăng NLVL 23 4.2. Hạch toán tình hình biến động giảm NLVL 26 4.3. Hạch toán kết quả kiểm kê kho: 27 PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I 29 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I 29 1. Những mặt làm được: 29 2. Những mặt còn tồn tại: 30 II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NLVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I 31 KẾT LUẬN 38 PHỤ LỤC 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY