Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 3 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 3 2. Đặc điểm tổ chức quản lí 5 2.1. Đặc điểm bộ máy quản lý 5 2.2 Đặc điểm về phân cấp quản lí 7 3. Đặc điểm quy trình công nghệ 9 4 . Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 10 4.1. Bộ máy kế toán 10 4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 13 4.2.1 Vận dụng chế độ chứng từ kế toán 13 4.2.2 Vận dụng chế độ tài khoản kế toán 14 4.2.3 Vận dụng chế độ sổ sách kế toán 14 4.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 16 6. Đặc điểm kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến chi phí và tính giá thành 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ 18 1. Đặc điểm về hạch toán chi phí sản xuất 18 1.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất 18 1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí 18 1.3 Các khoản mục chi phí sản xuất 19 1.4 Trình tự hạch toán tại Công ty 19 1.4.1 Những quy định quản lý có ảnh hưởng đến việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty 19 1.4.2 Tài khoản sử dụng 21 1.4.3 Trình tự hạch toán 21 2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23 3.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27 4. Hạch toán chi phí máy thi công 32 5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 36 6. Tổng hợp chi phí và đánh giá sản phẩm dở dang 42 6.1. Tổng hợp chi phí 42 6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 45 7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 47 7.1. Đối tượng, kỳ tính tính giá thành 47 7.2. Phương pháp tính giá thành 47 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐÀU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH HOÁ 52 1 Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 52 1.1. Những điều đã đạt được trong công tác tổ chức hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng 52 1.2. Những tồn tại và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 54 1.2.1. Trong công tác quản lý 54 1.2.2 Trong công tác kế toán 56 3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, phương hướng giảm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đầu tư và xây dựng Thanh Hoá 64 3.1 Đánh giá hiệu quả kinh doanh 64 3.2 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của Công ty 67 2.3 Phương hướng hạ thấp giá thành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh 69 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY