Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 chương I NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG. 2 I. Tiền lương 2 1.1 Bản chất của tiền lương 2 1.2 Các yêu cầu và chức năng của tiền lương 5 1.2.1. Chức năng của tiền lương 5 1.2.2. Yêu cầu của việc tổ chức tiền lương 6 1.3. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7 1.4. Quỹ tiền lương và phương pháp xác định quỹ tiền lương 7 1.4.1 Khái niệm quỹ lương 7 1.4.2 Cách xác định quỹ tiền lương 8 1.5 Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương 9 1.6. Các hình thức trả lương 10 1.6.1. Hình thức trả lương theo thời gian 11 1.6.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn 11 1.6.1.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 12 1.6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 12 1.6.2.1. ý nghĩa và điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm 12 1.6.2.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm 20 II. Tiền thưởng 20 2.1. Bản chất tiền thưởng 20 2.2. Nội dung của tổ chức tiền thưởng 20 2.3. Các hình thức tiền thưởng 21 2.3.1 Thưởng giảm tỷ lệ hàng tháng 21 2.3.2 Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch 21 2.3.3. Thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 22 2.3.4. Thưởng tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu 22 III. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương, tiền thưởng ở công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội. 23 Chương II. Phân tích tình hình trả lương tại Công Ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội 25 A. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 25 I. Quá trình hình thành - phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty 25 II. Đặc điểm về tổ chức quản lý của Công Ty 30 III. Đặc điểm về lao động 33 IV. Đặc điểm về mặt bằng sản xuất và máy móc thiết bị 37 V. Đặc điểm về bạn hàng và tiêu thụ sản phẩm. 38 VI. Các đặc điểm khác 39 1. Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc 39 2. Điều kiện làm việc 39 B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN HÀ NỘI 40 I. Chế độ trả lương khoán theo công việc 42 II. Hình thức trả lương theo thời gian 45 III. Tiền thưởng 49 Chương III Một số giải pháp hoàn thiện hình thức trả lương , thưởng tại Công Ty Xây Dựng Bưu Điện Hà Nội. 53 I. Hoàn thiện phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch 53 II. Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ quản lý 55 1. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý 55 2. Hoàn thiện hình thức trả lương cho cán bộ quản lý 56 III. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm 61 1. Hoàn thiện công tác định mứclao động và xây dựng đơn giá tiền lương khoán 61 2. Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ và bố trí lao động 64 3. Hoàn thiện công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm 66 4. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp 67 5. Hoàn thiện hình thức trả lương sản phẩm khoán 68 IV. áp dụng hình thức tiền lương của sản phẩm có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch. 72 1. Sự cần thiết áp dụng chế độ tiền lương có thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch. 72 2. Chỉ tiêu thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch 72 3. Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch 73 V. Những vấn đề hiện nay cơ sở đang nghiên cứu giải quyết 74 Kết luận 78 Danh mục tài liệu tham khảo 79 Mục lục 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY