Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau gần 20 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng khích lệ. Tăng trưởng cao bình quân trên 6,2%/năm, việc làm, thất nghiệp được cải thiện, các loại hàng hoá đa dạng và phong phú, đời sống nhân dân ngày càng được ổn định và nâng cao rõ rệt. Diện mạo của nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những biến đổi sâu sắc nhờ sự đóng góp của hàng nghìn dự án đầu tư lớn nhỏ đang gấp rút vào giai đoạn thi công, xây dựng. Các dự án đầu tư thường được tài trợ bằng nguồn vốn của các Ngân hàng thương mại. Đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay theo dự án luôn là một trong những hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ và mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng. Song hoạt động này lại tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất cho Ngân hàng. Do vậy nâng cao chất lượng thẩm định luôn là mối quan tâm trăn trở của các nhà quản trị ngân hàng và cũng là mối quan tâm của các cán bộ thẩm định yêu nghề. Ý thức được điểu đó, với mong muốn trở thành một cán bộ ngân hàng tương lai em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội" làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận về thẩm định tài chính dự án đầu tư NHTM - Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư của NHĐT & PT Bắc Hà Nội. - Ứng dụng những kỹ thuật phân tích tài chính dự án chung trong một ngành nghề, dự án cụ thể. - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Chuyên đề đi sâu nghiên cứu chất lượng thẩm định hiệu quả tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu từ & Phát triển Bắc Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề sử dụng phương pháp thống kê, so sánh và phân tích trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng kết hợp phương pháp duy vật lịch sử để phân tích và làm rõ nội dung 5. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thẩm định tài chính dự án trong công tác cho vay đóng tàu tại Ngân hàng thương mại: Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án khi cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Chương 1: Cơ sở lý luận thẩm định tài chính dự án trong công tác cho vay đóng tàu tại Ngân hàng thương mại: 3 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay của NHTM . 3 1.1.1. Khái niệm, các hoạt động chủ yếu của NHTM : 3 1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại: 4 1.1.2.1. Khái niệm, phân loại hoạt động cho vay của NHTM : 4 1.1.2.2. Nội dung, quy trình cơ bản trong hoạt động cho vay của NHTM : 5 1.2. Các vấn đề chung về thẩm định tài chính dự án: 9 1.2.1. Khái niệm, vai trò của dự án: 9 1.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của dự án: 9 1.2.1.2. Vai trò của dự án: 10 1.2.2. Các phương thức tài trợ cho dự án: 11 1.2.3. Những nội dung cơ bản của thẩm định dự án: 12 1.3. Thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của NHTM : 12 1.3.1. Sự cần thiết của TĐ TCDA trong hoạt động cho vay của NHTM : 12 1.3.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án: 14 1.3.2.1. Thẩm định dự toán đầu tư : 14 1.3.2.2. Thẩm định về dòng tiền của dự án. 18 1.3.2.3. Xác định lãi suất chiết khấu( LSCK) trong TĐ TCDA. 22 1.3.2.4. Thẩm định và phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư. 23 1.3.3. Các phương pháp TĐ TCDA tại NHTM : 27 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án. 31 1.3.4.1. Quan niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư . 31 1.3.4.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư . 32 1.4. Những điểm khác biệt khi thẩm định các dự án cho vay mua tàu để đóng tàu 36 1.4.1. Đặc điểm việc cho vay đóng tàu. 36 1.4.2. Những điểm cần lưu ý khi thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay đóng tàu 39 Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. 42 2.1. Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 42 2.1.1. Quá trình hình thành. 42 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội 43 2.1.3. Các sản phẩm, dịch vụ của BIDV Bắc Hà Nội. 44 2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của chi nhánh. 46 2.1.4.1. Tổng tài sản và tình hình quản lý sử dụng tài sản ở chi nhánh 46 2.1.4.2. Tổng nguồn vốn và tình hình huy động vốn ở chi nhánh Bắc Hà Nội 47 2.1.4.3. Hoạt động tín dụng ở chi nhánh. 49 2.1.4.4. Hoạt động dịch vụ. 55 2.1.4.5. Kết quả kinh doanh của chi nhánh. 56 2.1.5. Đánh giá sơ bộ về tính hình hoạt động của chi nhánh Bắc Hà Nội: 57 2.1.5.1. Những thành công của chi nhánh: 57 2.1.5.2. Những hạn chế của chi nhánh: 58 2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án khi cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội. 60 2.2.1. Khái quát thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại chi nhánh Bắc Hà Nội. 60 2.2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư : 60 2.2.3. Quy trình TĐ DA đầu tư tại chi nhánh Bắc Hà Nội: 63 2.2.4. Quy trình, nội dung thẩm định tài chính dự án : 65 2.2.5. Minh họa một quá trình thẩm định TCDA trong một DA cho vay thi công đóng tàu của chi nhánh. 68 2.2.5.1.Thông tin về chủ đầu tư : 68 2.2.5.2. Thông tin về dự án. 69 2.2.5.3. Đề nghị vay vốn của khách hàng. 70 2.2.5.4. Kết quả thẩm định tài chính của DA: 70 2.2.6. Đánh giá thực trạng TĐ TCDA cho vay đóng tàu tại chi nhánh: 88 2.2.6.1. Thực trạng cho vay đóng tàu ở chi nhánh: 94 2.2.6.2. Đánh giá hoạt động TĐ TCDA cho vay đóng tàu. 99 ã Những kết quả đạt được ã Những hạn chế ã Nguyên nhân Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án khi cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội 104 3.1. Định hướng hoạt động của chi nhánh trong thời gian sắp tới: 104 3.1.1. Định hướng chung của Chi nhánh. 104 3.1.2. Định hướng trong hoạt động cho vay và công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh. 105 3.1.3. Định hướng công tác TĐ TCDA cho vay đóng tàu ở chi nhánh: 106 3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính dự án khi cho vay đóng tàu tại chi nhánh. 107 3.2.1. Nâng cao vai trò công tác thẩm định . 107 3.2.2. Lựa chọn phương pháp thẩm định dự án đầu tư phù hợp. 107 3.2.3. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án. 109 3.2.3.1. Thẩm định kế hoạch vốn đầu tư của dự án. 109 3.2.3.2. Xác định mức lãi suất chiết khấu hợp lý đối với từng dự án. 110 3.2.3.3. Thẩm định khả năng trả nợ thực tế của dự án. 111 3.2.3.4. Thẩm định mức độ rủi ro của dự án. 112 3.2.4. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác thẩm định tài chính dự án khoa học và hiệu quả 113 3.2.5. Giải pháp về con người 114 3.2.6. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin và trang thiết bị công nghệ. 115 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư cho vay đóng tàu tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội 117 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. 117 3.3.1.1. Đối với Chính phủ. 117 3.3.1.2. Đối với các Bộ, Ngành liên quan. 118 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 118 3.3.3. Kiến nghị với các NHTM khác. 119 3.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư . 119 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY