Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG 3 I. Đầu tư 3 1. Khái niệm và vai trò của hoạt động đầu tư 3 1. Khái niệm 3 2. Vai trò của hoạt động đầu tư phát triển trong nền kinh tế 3 2.1. Trên giác đã toàn bộ nền kinh tế của đất nước 4 a. Đầu tư vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu 4 b. Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế 5 c Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước 5 d. Đầu tư và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6 e. Đầu tư tác động đến tốc đã tăng trưởng và phát triển kinh tế 6 2.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ: 7 II. dự án đầu tư 8 1.Khái niệm dự án đầu tư 8 2. Phân loại dự án đầu tư 9 2.1 Theo cơ cấu sản xuất 9 2.2 Theo lĩnh vực hoạt động trong xã hội của dự án 9 2.3 Theo giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội 9 2.4 Theo phân cấp quản lý 10 2.5 Theo nguồn vốn 10 III. thẩm định dự án đầu tư 10 1. Khái niệm, sự cần thiết, yêu cầu và mục tiêu của thẩm định dự án 10 1.1 Khái niệm 10 1.2 Sự cần thiết khách quan phải thẩm định dự án đầu tư 11 1.3 Yêu cầu của thẩm định dự án 12 1.4 Mục đích của thẩm định dự án 13 2. Phương pháp thẩm định 13 2.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu 13 2.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự 14 2.3 Phương pháp thẩm định dựa trên việc phân tích độ nhạy cảm của dự án 15 2.4 Phương pháp dự báo 15 2.5 Phương pháp triệt tiêu rủi ro 16 3. Một số vấn đề tổ chức thẩm định 17 3.1. Tiến trình thẩm định dự án 17 3.2. Chủ thể có thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư 18 3.3. Hồ sơ thẩm định 19 3.3.1 Hồ sơ thẩm định (HSTĐ) các dự án đầu tư trong nước 19 3.3.2. Hồ sơ thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài 20 3.4.Phân cấp thẩm định 20 3.4.1 Thẩm quyền thẩm định (TQTĐ) các dự án đầu tư trong nước 21 3.4.2 Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư nước ngoài 23 3.5 Thời hạn thẩm định dự án 24 3.6 Lệ phí thẩm định 24 4. Nội dung thẩm định 25 4.1 Nội dung thẩm định các dự án sử dụng quuỹ ngân sách nhà nước 25 4.1.1 Đối với các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ 25 4.1.2. Nội dung thẩm định các dự án mua sắm hàng hoá thuộc vốn ngân sách Nhà nước 33 4.2. Nội dung thẩm định các dự án không sử dụng Quĩ ngân sách nhà nước 33 4.3. Nội dung thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài 33 5. Một số bước thẩm định tiếp theo trong quá trình thực hiện đầu tư 34 5.1. Thẩm định thiết kế kỹ thuật (TKKT) và tổng dự toán 34 5.1.1 Đối với các sdự án có sử dụng Quĩ ngân sách nhà nước 34 5.1.2. Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án sử dụng nguồn vốn không phải là nguồn vốn nhà nước 37 5.1.3. Nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật và các dự án đầu tư nước ngoài 37 5.2. Thẩm định kế hoạch đấu thầu 37 5.3.Thẩm định kết quả đấu thầu 38 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG-LICOGI 39 I Khái quát về tổng công ty 39 1. Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty 39 2.Tình hình đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng đô thị 41 3. Sản xuất công nghiệp .42 4. Sản xuất vật liệu xây dựng 42 II. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng Công Ty Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng- LICOGI 43 2.1. Khái quát chung 43 2.2 Quy trình thẩm định 44 2.3 Nội dung và phương pháp thẩm định dự án đầu tư tại Tổng Công Ty Xây Dựng và Phát Triển Hạ Tầng- LICOGI 47 2.4. Qui định về thời gian thẩm định 56 III. Ví dụ thẩm định dự án: 57 3.1 Giới thiệu chung 57 3.2 Nội dung thẩm định 58 3.2.1 Sự cần thiết phải đầu tư 58 3.2.2. Căn cứ pháp lý 59 3.2.3. Hình thức đầu tư 60 3.2.4. Giải pháp quản lý dự án 60 3.2.5. Địa điểm xây dựng 60 3.2.6 Giải pháp về xây dựng và dây chuyền công nghệ 61 3.2.7 Vốn đầu tư 61 3.2.8. Hiệu quả đầu tư 61 3.2.9. Hiệu quả kinh tế xã hội 63 3.2.10. Hình thức quản lý dự án đầu tư 64 3.3 Nhận xét đánh giá thực trạng công tác thẩm định tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng-LICOGI 65 3.3.1. Nhận xét đánh giá thực trạng công tác thẩm định qua ví dụ minh hoạ 65 3.3.2. Những ưu điểm trong công tác thẩm định dự án tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng- LICOGI 66 3.3.3. Những hạn chế còn tồn tại trong công tác thẩm định tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng- LICOGI 67 CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG- LICOGI 69 I. Một số kiến nghị 69 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư tại Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng –LICOGI 72 KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY