Đề tài Hoàn thiện công tác tạo động lực vật chất, tinh thần tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á

MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU -------------------------------------------------------------------------- 5 B. NỘI DUNG ----------------------------------------------------------------------------- 6 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ------------------------------------------------- 6 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP --------------------------------- 7 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. ------------------------------------ 7 2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ trong Công ty. ----------------- 8 2.1.Cơ cấu tổ chức, sơ đồ của công ty--------------------------------------------- 8 2.2. Chức năng, nhệm vụ của các phòng, ban, bộ phận ------------------------- 10 3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. ------------------------- 12 3.1. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. ----------------------------------- 12 3.2. Đặc điểm về các yếu tố đầu vào. --------------------------------------------- 13 4. Một số kết quả đạt được của Công ty trong mấy năm gần đây và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới ---------------------------------------------------- 13 4.1. Một số kết quả đạt được ------------------------------------------------------- 13 4.2. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới -------------------------------- 15 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG (QLLĐ) CỦA CÔNG TY. - ------------------------------------------------------------------------------- 16 1. Tổng quan về bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân lưc ------------------- 16 1.1. Quan điểm của nhà quản trị về công tác QLLĐ. --------------------------- 16 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy làm công tác QLLĐ. ------------------- 16 2. Cách thức quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty. --------------------- 17 2.1. Công tác hoạch định nhân lực. ------------------------------------------------ 17 2.2. Cách thức cập nhật và quản lý hồ sơ nhân sự. ------------------------------ 19 3. Công tác phân tích công việc và hệ thống chức danh công việc của Công ty - 19 4. Tuyển mộ, tuyển chọn và bố trí sử dụng nhân lực của Công ty. ---------------- 20 4.1. Quan điểm, triết lý quản trị nhân sự của Công ty. -------------------------- 20 4.2. Công tác tuyển dụng. ----------------------------------------------------------- 21 4.3. Cơ cấu lao động phân theo trình độ. ----------------------------------------- 22 4.4. Cơ cấu lao động phân theo giới tính. ---------------------------------------- 22 5. Đánh giá thực hiện công việc. ------------------------------------------------------- 22 6. Công tác đào tạo nhân lực. ---------------------------------------------------------- 23 7. Thù lao, phúc lợi cho người lao động và công tác tạo động lực. ---------------- 24 7.1. Tạo động lực trong lao động. -------------------------------------------------- 24 7.2. Tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động. -------------------- 25 7.2.1.Hội đồng thành lập ------------------------------------------------------- 25 7.2.2 Những căn cứ xây dựng trả lương tại công ty. ----------------------- 25 7.2.3.Nguyên tắc trả lương ----------------------------------------------------- 25 7.2.4.Nguồn hình thành quỹ tiền lương. ------------------------------------- 26 7.2.5.Thực hiện việc trả lương. ------------------------------------------------ 26 7.2.6.Chế đọ phụ cấp lương tại công ty. ------------------------------------- 27 7.2.7.Các hình thức trả lương tại công ty. ----------------------------------- 30 7.2.8.Thời gian trả lương tại công ty.----------------------------------------- 32 7.2.9. Các hình thức và chế độ thưởng --------------------------------------- 32 PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC VẬT CHẤT, TINH THẦN TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á. ------------------------------------------------------------------------- 34 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TẠO ĐỘNG LỰC ---- 34 I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. -------------------------------- 34 II. KHÁI NIỆM. --------------------------------------------------------------------------- 35 1. Động lực lao động ---------------------------------------------------------------------- 35 2. Tạo động lực lao động.----------------------------------------------------------------- 35 3. Tạo động lực về vật chất --------------------------------------------------------------- 36 4. Tạo động lực về tinh thần. ------------------------------------------------------------- 38 4.1. Đánh giá thực hiện công việc ------------------------------------------------- 38 4.2. Đào tạo phát triển --------------------------------------------------------------- 39 4.3.Văn hóa doanh nghiệp----------------------------------------------------------- 39 5. Các yếu tố tạo động lực ---------------------------------------------------------------- 40 5.1.Nhóm các yếu tố thuộc về lao động ------------------------------------------- 40 5.2. Các yếu tố thuộc về tổ chức. --------------------------------------------------- 41 6. Vai trò của công tác tạo động lực. ---------------------------------------------------- 41 III. CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC ------------------------------------- 42 1. Hệ thống nhu cầu của Masslow ------------------------------------------------------- 42 2. Hệ thống tăng cường kỳ vọng của B.F Skinner ------------------------------------ 42 3. Học thuyết kỳ vọng của Victor ------------------------------------------------------- 42 4. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adam -------------------------------------------- 42 5 Học thuyết hệ thống 2 yếu tố của F.Herberg ---------------------------------------- 42 6. ọc thuyết đạt mục tiêu. ----------------------------------------------------------------- 43 IV. NỘI DUNG VÀ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG ------ ------------------------------------------------------------------------------- 43 1. Nội dung tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. ----------------------------- 43 1.1.Xác định nhiệm vụ và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động ------------------------------------------------------------------------------ 43 1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ ------ 44 1.3. Kích thích vật chất. ------------------------------------------------------------- 44 1.4. Kích thích tinh thần.------------------------------------------------------------ 45 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực ------------------------------------- 46 2.1.Yếu tố thuộc về người lao động ----------------------------------------------- 46 2.2. Yếu tố bên ngoài ---------------------------------------------------------------- 47 3. Sự cần thiết phải tạo động lực lao động cho người lao động trong tổ chức. ---- 49 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÁC TẠO ĐỘNG LỰC, VẬT CHẤT, TINH THẦN TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á. ---------- 50 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC VẬT CHẤT, TINH THẦN ------- ------------------------------------------------------------------------------- 50 1. Công tác tạo động lực tinh thần trong lao động.------------------------------------ 50 1.1. Phân tích công việc ------------------------------------------------------------- 50 1.2. Đánh giá thực hiện công việc ------------------------------------------------- 51 1.3. Điều kiện làm việc-------------------------------------------------------------- 52 1.4.Tạo động lực thông qua đào tạo ---------------------------------------------- 53 1.5. Phân tích hoạt động tạo động lực thông qua việc xây dựng văn hóa trong công ty.----------------------------------------------------------------------------- 56 2. Công tác tạo động lực vật chất của công ty ----------------------------------------- 57 2.1. Tiền lương ---------------------------------------------------------------------- 57 2.2. Phúc lợi lao động cho người lao động -------------------------------------- 58 3. Tạo động lực làm việc cho người lao động thông qua bầu không khí làm việc trong doanh nghiệp.------------------------------------------------------------------ 59 II. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tạo động lực. -------------------------------------- 60 1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp---------------------------------------------------- 60 2. Các yếu tố thuộc về xã hội ------------------------------------------------------------ 61 3. Đánh giá chung về công tác tạo động lực lao động tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Á.---------------------------------------------------------------- 61 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á --------------------------------- 63 I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI. --------------------- 63 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP VIỆT Á ----------------------------------------------------- 63 1. Phân tích công việc ------------------------------------------------------------------- 64 2. Đánh giá thực hiện công việc -------------------------------------------------------- 64 3. Tiền lương .------------------------------------------------------------------------------ 64 4. Tiền thưởng------------------------------------------------------------------------------ 65 5. Về phúc lợi lao động ------------------------------------------------------------------- 65 6. Đào tạo, phát triển ---------------------------------------------------------------------- 65 7. Sử dụng và bố trí nhân lực phù hợp -------------------------------------------------- 66 8. Các giải pháp khác---------------------------------------------------------------------- 66 C. KẾT LUẬN ----------------------------------------------------------------------------- 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO. --------------------------------------------------------------- 68 A. LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại hiện nay, sức mạnh của mỗi doanh nghiệp được thể hiện bằng khả năng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng số lượng và chất lượng của sản phẩm. Nói cách khác, trình độ khoa học và công nghệ của mỗi doanh nghiệp quyết định sức mạnh cạnh tranh cuả sản phẩm cuả doanh nghiệp. Trình độ KH&CN của doanh nghiệp lại phụ thuộc vaò nhiều yếu tố, trong đó nhân lực khoa học và công nghệ của công ty đóng vai trò quyết định trong việc sản xuất kinh doanh thắng lợi và phát triển lâu dài của công ty. Trước sự đổi mới tổ chức quản lý và phát triển kinh tế xã hội, cơ hội kinh doanh ngày càng được cởi mở, các doanh nghiệp được thành lập dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, định hướng thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển. Bên cạnh những cơ hội là những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp. Cũng như nhiều doanh nghiệp nhà nước khác, Công ty TNHH Hệ Thống Công nghiệp Việt Á trong quá trình hoạt động cũng đã gặp phải không ít khó khăn, phải đối đầu với nhiều thách thức, trong đó không thể không nhắc đến những khó khăn trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực, một nhân tố quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Lao động là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất, văn hóa tinh thần. Lao động phải dựa trên 3 yếu tố nguồn lực không thể thiếu của bất kỳ một tổ chức sản xuất kinh doanh nào: nguồn nhân lực, nguồn vật lực và nguồn lực tài chính. Trong đó khoa học và công nghệ luôn được coi là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển mà yếu tố con người lại là quan trọng nhất, quyết định đến phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong lao động cũng như sản xuất, để người lao động làm việc tốt, phát huy hết khả năng cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, thì mỗi doanh nghiệp phải có những biện pháp thúc đẩy họ làm việc hiệu quả. Vì vậy tạo động lực là một nội dung quan trọng trong cách quản lý con người của mỗi doanh nghiệp. Tạo động lực không chỉ thể hiện qua việc doanh nghiệp trả lương cao, mà còn thể hiện ở việc doanh nghiệp có những biện pháp khuyến khích họ làm việc trên tinh thần. Do quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Á, cùng với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tạo động lực vật chất, tinh thần tại công ty TNHH Hệ thống công nghiệp Việt Á”. Kết cấu đề tài gồm 2 phần: - Phần I: Những vấn đề chung Phần này bao gồm 2 phần: o Khái quát chung về đơn vị thực tập. o Thực trạng công tác quản lý lao động của đơn vị. - Phần II: Chuyên đề chuyên sâu. Phần này bao gồm 3 phần: o Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực vật chất, tinh thần trong lao động o Chương 2: Thực trang công tác tạo động lực vật chất, tinh thần trong lao động tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Á o Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực trong lao động cho cán bộ nhân viên tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Á. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện, nhưng vì kiến thức hểu biết còn hạn hẹp và trong khuôn khổ thời gian ngắn nên không tránh khỏi những thiếu sót, em rất được sự góp ý của Thầy, Cô cùng các bạn. Chuyên đề này được hoàn thành với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Th.S. Trần Thị Minh Phương và các Cô, Chú Anh, Chị trong Công ty TNHH hệ thống công nghiệp Việt Á, đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập và hoàn thành chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2010 Sinh viên thực hiện: Phùng Thị Vân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY