Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Dự án đầu tư 1.1. Khái niệm, đặc trưng của dự án đầu tư 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 1.1.2. Đặc trưng của dự án đầu tư 1.2. Chu trình của dự án đầu tư 2. Quản lý dự án đầu tư 2.1. Khái niệm, đặc điểm, chức năng và phương pháp quản lý dự án đầu tư 2.1.1. Khái niệm quản lý dự án đầu tư 2.1.2. Đặc điểm quản lý dự án đầu tư 2.1.3. Chức năng của quản lý dự án đầu tư 2.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư 2.2.1. Quản lý dự án theo lĩnh vực 2.2.1.1.Lập kế hoạch tổng quan 2.2.1.2.Quản lý phạm vi 2.2.1.3.Quản lý thời gian, tiến độ 2.2.1.4.Quản lý chi phí 2.2.1.5.Quản lý chất lượng 2.2.1.6.Quản lý nhân lực 2.2.1.7.Quản lý thông tin 2.2.1.8.Quản lý rủi ro 2.2.1.9.Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán 2.2.2. Quản lý dự án theo chu kỳ dự án 2.2.2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 2.2.2.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư 2.2.2.3.Giai đoạn vận hành, khai thác 2.3. Các mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư tại Việt Nam 2.3.1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 2.3.2 Mô hình chìa khóa trao tay 2.3.3. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án 2.3.4. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng 2.3.5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án 2.3.6. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo ma trận 3. Sự cần thiết của công tác quản lý dự án đầu tư ở Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LILAMA 1. Tổng quan về LILAMA 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA 1.3. Đặc điểm thị trường và sản phẩm của Tổng công ty 1.3.1. Đặc điểm sản phẩm 1.3.2. Đặc điểm thị trường 1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Tổng công ty 2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty trong thời gian qua 2.1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 – 2010 2.2.Tình hình tài chính của Tổng công ty giai đoạn 2006 – 2010 2.3.Tình hình đầu tư các dự án của Tổng công ty giai đoạn 2006-2010 3.Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA 3.1.Tình hình thực hiện các dự án của Tổng công ty trong thời gian qua 3.2.Đặc điểm chung của các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư 3.3.Mô hình quản lý dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư 3.4.Thực trạng quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty 3.4.1.Quản lý thời gian, tiến độ dự án 3.4.1.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 3.4.1.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư 3.4.2. Quản lý chi phí dự án 3.4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 3.4.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 3.4.2.3. Giai đoạn vận hành khai thác 3.4.3.Quản lý chất lượng dự án 3.4.3.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 3.4.3.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư 3.4.3.3.Giai đoạn vận hành khai thác 4.Ví dụ minh họa công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty 4.1.Giới thiệu chung dự án ”Dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 Minh Khai Hà Nội” 4.2. Quy trình quản lý dự án cao tầng 124 Minh Khai – Hà Nội 4.3. Nội dung quản lý dự án 4.3.1. Quản lý thời gian, tiến độ dự án 4.3.1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4.3.1.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 4.3.1.3.Giai đoạn vận hành khai thác 4.3.2. Quản lý chi phí dự án 4.3.2.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4.3.2.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư 4.3.2.3.Giai đoạn vận hành khai thác 4.3.3. Quản lý chất lượng dự án 4.3.3.1.Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4.3.3.2.Giai đoạn thực hiện đầu tư 4.3.3.3.Giai đoạn vận hành khai thác 5. Đánh giá chung về công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty 5.1. Những thành tựu đạt được 5.2. Hạn chế và các nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LILAMA 1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư của Tổng công ty trong thời gian qua 1.1. Thuận lợi 1.2. Khó khăn 2. Phương hướng, mục tiêu hoạt động của LILAMA trong thời gian tới 2.1. Mục tiêu 2.1.1. Mục tiêu tổng quát 2.1.2. Mục tiêu cụ thể 2.2. Phương hướng hoạt động 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty 3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án 3.1.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý dự án 3.1.2. Đa dạng hóa, hiện đại hóa các công cụ quản lý dự án đầu tư 3.1.3. Giải pháp huy động vốn 3.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với các lĩnh vực của dự án 3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thời gian, tiến độ dự án 3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí dự án 3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dự án 3.3. Kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên trực tiếp quản lý hoạt động của Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY