Đề tài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP I.Kế hoạch bán hàng trong doanh nghiệp 1 Khái niệm, bản chất kế hoạch bán hàng trong doanh nghiệp 2. Vai trò của kế hoạch bán hàng trong doanh nghiệp 2.1. Vai trò trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 2.2. Vai trò trong nền kinh tế thị trường 3. Quy trình lập kế hoạch bán hàng trong doanh nghiệp 3.1. Phân tích, đánh giá môi trường doanh nghiệp 3.1.1. Nhóm yếu tố thuộc môi trường nội bộ doanh nghiệp 3.1.2. Nhóm yếu tố thuộc môi trường vi mô 3.1.3. Nhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 3.2. Phân đoạn và lựa chọn thị trường 3.2.1. Phân đoạn thị trường 3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 3.2.3. Định vị trong thị trường mục tiêu 3.3. Dự báo mức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường 3.3.1. Phương pháp giản đơn 3.3.2. Phương pháp trung bình động 3.3.3. Phương pháp trung bình động có trọng số 3.3.4. Phương pháp phân tích cấu trúc dòng cầu 3.3.5. Phương pháp xác định xu hướng dòng cầu 3.3.6. Phương pháp dự báo dựa trên đánh giá 3.4. Xác định và lựa chọn phương án kế hoạch chiến lược bán hàng 3.4.1. Xác định phương án kế hoạch chiến lược 3.4.2. Đánh giá các phương án lựa chọn 3.4.3. Lựa chọn phương án cho kế hoạch chiến lược 3.5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch bán hàng 4. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch bán hàng 4.1. Nội dung lập kế hoạch bán hàng 4.1.1. Kế hoạch ngân sách bán hàng 4.1.2. Kế hoạch nhân sự 4.2. Phương pháp lập kế hoạch bán hàng 4.2.1. Lập kế hoạch bán hàng theo cặp sản phẩm, thị trường 4.2.2. Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý II. Đặc điểm ngành thiết bị ô tô và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch bán hàng III. Sự cần thiết hoàn thiện công tác lập KH bán hàng trong doanh nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT I. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 3. Đặc điểm kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật có ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng của công ty 3.1. Thị trường và khách hàng của công ty 3.2. Những sản phẩm và dịch vụ kinh doanh chủ yếu 3.2.1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 3.2.2. Những sản phẩm sản xuất và kinh doanh chủ yếu của công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát 3.3. Đặc điểm tài chính của công ty 4. Tổng quan về kết quả kinh doanh của công ty II. Tình hình thực hiện công tác lập kế hoạch bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 1. Các căn cứ lập kế hoạch bán hàng của công ty 1.1. Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường, khách hàng 1.2. Căn cứ vào chủ trương, đường lối, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước 1.2.1. Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội 1.2.2. Căn cứ vào sự ổn định và phát triển của nguồn hàng nhập khẩu 1.3. Căn cứ vào khả năng cạnh tranh của công ty 1.4. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng vào các năm trước của công ty 2. Phương pháp lập chỉ tiêu kế hoạch bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 3. Quy trình lập KH bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 3.1. Xác định, phân tích thị trường 3.2 Dự báo cầu thị trường 3.3 Lập kế hoạch bán hàng tổng thể 3.4 Kiểm tra và thực hiện kế hoạch III. Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 1. Đánh giá công tác lập kế hoạch bán hàng của công ty cổ phần thiết bị Tân phát 2. Nhận xét về công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty 2.1. Ưu điểm 2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của công tác lập kế hoạch tại công ty IV. Sự cần thiết hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Tân Phát CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT I. Chiến luợc phát triển của công ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Phát trong những năm tới II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Tân Phát 1. Hoàn thiện các căn cứ của quy trình lập kế hoạch 2. Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch 3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 4.Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ kế hoạch của công ty 5. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng 6. Tăng cuờng sự phối hợp của các phòng ban trong công tác lập kế hoạch bán hàng 7. Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch 8. Một số giải pháp khác III. Một số kiến nghị đề xuất với công ty CPTB Tân Phát KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY