Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Lilama 10

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU - 1 - PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 - 3 - 1.1. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 3 - 1.1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty. - 3 - 1.1.2. Chức năng nhiệm vụ sản xuất của công ty. - 6 - 1.1.3. đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần LILAMA 10. - 8 - 1.1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ. - 11 - 1.1.5. Tình hình hoạt động của công ty qua một số năm. - 13 - 1.1.6. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. - 14 - 1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 16 - 1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty. - 16 - 1.2.2. Hình thức Kế toán và đặc điểm các phần hành kế toán tại công ty. - 20 - 1.2.2.1. Phần mềm Kế toán áp dụng. - 20 - 1.2.2.2. Hình thức Kế toán. - 23 - phần mềm kế toán FAST 2005 - 24 - 1.2.2.3. Các phần hành Kế toán tại công ty. - 25 - 1.2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán. - 25 - PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 27 - 2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. - 27 - 2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY. - 29 - 2.2.1. Các hình thức trả lương tại công ty. - 29 - 2.2.2. Các khoản phụ cấp phải trả cho CBCNV tại công ty. - 29 - 2.2.3. Các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ. - 30 - 2.3. HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ NGUYÊN TẮC TRẢ LƯƠNG CHO CBCNV TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 31 - 2.3.1. Công tác hạch toán lao động tại công ty. - 31 - 2.3.1.1. Hạch toán số lượng lao động - 31 - 2.3.1.2. Hạch toán thời gian lao động - 31 - 2.3.1.3. Hạch toán kết quả lao động. - 31 - 2.3.2. Nguyên tắc trả lương - 32 - 2.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY. - 32 - 2.4.1. Tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất. - 32 - 2.4.2. Tính lương cho CNV ở khối gián tiếp điều hành. 39 2.4.3. Tính và quyết toán trợ cấp Bảo hiểm xã hội : 43 2.4.4. Chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong Công ty: Việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty được hạch toán làm 2 kỳ như sau: 44 2.5. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 48 2.5.2. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 48 2.5.3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. - 52 - Phần III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. - 54 - 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10. - 54 - 3.1.1. Về điểm mạnh - 54 - 3.1.2. Một số tồn tại và hạn chế. - 56 - 3.2. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - 57 - 3.2.1. Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực. - 57 - 3.2.2. Tổ chức, bố trí lại lao động cho phù hợp với nội dung công việc, quy trình công nghệ. - 58 - 3.2.3. Hoàn thiện việc trích trước tiền lương nghỉ phép - 59 - 3.2.4. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ - 59 - 3.2.5. Hoàn thiện đồng bộ công tác kế toán quản trị tai công ty. - 60 - 3.2.6. Hoàn thiện công tác chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. - 61 - 3.2.7. hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương bằng phần mềm kế toán: - 62 - KẾT LUẬN - 63 - DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý và điều hành công ty - 9 - Sơ đồ 2: Quy trình tổ chức, chế tạo, xây lắp - 12 - Sơ đồ 3: Quy trình thi công - 12 - Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh - 13 - Biểu đồ 1: Doanh thu- Giá vốn - 13 - Biểu đồ 2: Lợi nhuận trước thuế - 14 - Bảng 2: Một số chỉ tiêu phấn đấu của Công ty cổ phần LILAMA 10 trong năm 2007 - 15 - Bảng 3: Một số chỉ tiêu phát triển của công ty từ năm 2007 đến năm 2010. - 16 - Sơ đồ 4: Tổ chức bộ máy kế toán - 17 - Sơ đồ 5: Mối liên kết giữa các phân hệ trong Fast Accounting: - 22 - Sơ đồ 6. Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung áp dụng phần mềm kế toán FAST 2005 - 24 - Bảng4: Thống kê chất lượng cán bộ khoa học kỹ thuật nghiệp vụ đến quý I năm 2007 - 28 - Bảng5: Số lượng, chất lượng công nhân - 28 - Bảng6: Bảng chấm công đội hàn Phủ Lý- Hà Nam - 33 - Bảng7: Bảng bình bầu A, B, C Tháng 3/2007 35 Bảng8: Bảng thanh toán lương Đội hàn thành phẩm Phủ Lý- Hà Nam 38 Bảng9: Bảng chấm công trung tâm tư vấn- Thiết kế 40 Bảng10: Bảng thanh toán lương Trung tâm tư vấn thiết kế 42 Bảng11: Bảng thanh toán lương toàn doanh nghiệp 45 Bảng12: Bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ 46 Bảng13: Mẫu bảng kê chi tiền 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình kế toán tài chính _KTQD 2. Hệ thống kế toán doang nghiệp xây lắp_ Nhà xuất bản Tài chính 3. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh _KTQD 4. Hệ thống chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết toán hàng năm của Công ty cổ phần LILAMA 10. 5. Chuẩn mưc kế toán Việt Nam. 6. Một số thông tư hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán Website: www.ThueThuNhap.com www.kiemtoan.com www.mof.gov.vn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY