Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty CP xây dựng số 1- Vinaconex

MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây lắp. 3 1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định và sự cần thiết của công tác kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây lắp.3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ.3 1.1.1.1. Khái niệm:3 1.1.1.2. Đặc điểm của TSCĐ.3 1.1.2.Vị trí, vai trò của kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp xây lắp.4 1.1.2.1.Vai trò của TSCĐ trong các doanh nghiệp xây lắp.4 1.1.2.2.Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp xây lắp.5 1.1.2.3.Vị trí, vai trò của kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp xây lắp.5 1.1.3.Phân loại TSCĐ trong doanh nghiệp xây lắp.6 1.1.3.1.Sự cần thiết phải phân loại TSCĐ .6 1.1.3.2.Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện(hình thái vật chất).6 1.1.3.3. Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu.6 1.1.3.4.Phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật.7 1.1.4. Đánh giá TSCĐ .7 1.1.4.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá.7 1.1.4.2.Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại10 1.2.Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây lắp.11 1.2.1. Tổ chức hạch toán chi tiết tài sản cố định. 11 1.2.1.1 Thủ tục chứng từ hạch toán. 11 1.2.1.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định. 11 1.2.2. Tổ chức hạch toán tổng hợp tài sản cố định. 11 1.2.2.1. Hạch toán tăng giảm tài sản cố định. 11 1.2.2.2. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài và cho thuê. 16 1.2.3. Kế toán khấu hao TSCĐ . 21 1.2.3.1.Hao mòn và khấu hao TSCĐ .21 1.2.3.2. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ . 21 1.2.3.3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm :22 1.2.3.4. Phương pháp hạch toán khấu hao TSCĐ . 23 1.2.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ . 26 1.2.4.1. Sửa chữa thường xuyên. 26 1.2.4.2 .Sửa chữa lớn TSCĐ . 26 1.2.4.3 Sửa chữa nâng cấp TSCĐ :27 1.2.5. Kế toán nghiệp vụ kiểm kê, đánh giá TSCĐ .28 1.2.5.1.Kế toán nghiệp vụ đánh giá TSCĐ . 28 1.2.5.2.Kế toán nghiệp vụ kiểm kê TSCĐ . 29 1.2.6.Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán TSCĐ . 30 1.2.6.1. Hình thức sổ kế toán Nhật kí – Sổ cái31 1.2.6.2. Hình thức sổ kế toán nhật kí chung. 31 1.2.6.3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ32 1.2.6.4 Hình thức sổ kế toán nhật kí chứng từ33 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.35 2.1.Đặc điểm kinh tế và tổ chức hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.35 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.35 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.36 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.37 2.1.3.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty.37 2.1.3.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty hiện nay.38 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty hiện nay.40 2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế toán.40 2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công Ty Cổ Phần xây dựng số:41 2.2.Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công Ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.45 2.2.1.Đặc điểm TSCĐ tại Công Ty Cổ Phần xây dựng số 1- vinaconex.45 2.2.2. Phân loại TSCĐ tại Công Ty.46 2.2.3. Đánh giá TSCĐ tại Công Ty.47 2.2.4. Kế toán TSCĐ tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số 1- vinaconex.49 2.2.4.1. Kế toán chi tiết TSCĐ:49 2.2.4.2.Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ:51 2.2.4.3. Kế toán khấu hao TSCĐ . 70 Chương III: Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần xây dựng số 1- vinaconex.76 3.1 Nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng số 1 – vinaconex.76 3.1.1. Một số kết quả hoạt động kinh doanh tài chính của công ty trong vài năm gần đây.76 3.1.2 Ưu điểm:77 3.1.3. Nhược điểm :80 3.2. Một số giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số 1- Vinaconex.81 3.2.1 Về cách phân loại82 3.2.2. Về kế toán khấu hao TSCĐ.83 3.2.3. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ.84 3.2.4. Tăng cường công tác bảo quản và quản lý TSCĐ.84 Kết luận. 86 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY