Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Nguyễn Hiệu

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2 I. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 2 1.1.Khái niệm 2 1.2 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3 II. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. 4 2.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 4 2.2. Xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7 2.3. Xác định phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. 9 2.4. Xác định kỳ tính giá và đánh giá sản phẩm đở dang trong doanh nghiệp 14 2.5. Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16 III. Quy trình hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp. 19 3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19 3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 20 3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 21 3.4. Kế toán tổng hợp và tính giá thành. 22 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TƯ NHÂN NGUYÊN HIỆU 25 I. Sự hình thành và phát triển của công ty 25 1.1. Sự hình thành. 25 1.2. Tình hình hoạt động của công ty. 26 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 30 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 30 2.2. Tổ chức sản xuất của công ty. 32 2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 32 PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NGUYỄN HIỆU 53 I. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Nguyễn Hiệu. 53 1. Đối với việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 54 2. Đối với việc hạch toán nguyên vật liệu. 54 3. Đối với quá trình hạch toán chi phí sản xuất chung còn nảy sinh nhiều vấn đề. 55 4. Đối với việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 55 II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Nguyễn Hiệu. 56 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 56 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty Nguyễn Hiệu. 56 2.1. Tổ chức nâng cao trình độ đội ngũ quản lý nói chung và nhân viên bộ phận kế toán nói riêng. 56 2.2. Thực hiện chế độ tiền lương theo luật định. 57 2.3. Hoàn thiện công tác tính giá thành. 58 2.4. Hoàn thiện hơn việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế. 58 KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY