Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp thăm dò khảo sát thiết kế và dịch vụ kỹ thuật

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Nội dung 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT 3 1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật .3 1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Xí nghiệp TDKSTK&DVKT 3 1.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 3 1.1.1.2.Quá trình phát triển của Xí nghiệp qua các chỉ tiêu trong 3 năm gần đây 4 1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật 4 1.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp . 5 1.1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp .5 1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiếtkế & Dịch vụ kỹ thuật 6 1.1.31. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 6 1.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận .8 1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật . 17 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 17 1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 18 1.2.2.1. Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán của Xí nghiệp .18 1.2.2.2. Đặc thù tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại Xí nghiệp 19 1.2.2.3.Đặc điểm tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế toán tại Xí nghiệp. .20 1.2.2.4.Đặc điểm vận dụng hệ thống báo cáo kế toán tại Xí nghiệp .23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT 24 2.1. Đặc điểm công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật .24 2.1.1. Các đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Xí nghiệp TDKSTK & DVKT . 24 2.1.2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 25 2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 25 2.2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật .27 2.2.1. Hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 28 2.2.2. Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp .36 2.2.3. Hạch toán khoản mục sử dụng máy thi công 43 2.2.4. Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung .51 2.3. Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá chi phí xây dựng dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật .56 2.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT .56 2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 56 2.3.3 Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp TDKSTK & DVKT 60 2.3.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 60 2.3.3.2. Phương pháp tính giá thành 60 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP THĂM DÒ KHẢO SÁT THIẾT KẾ & DỊCH VỤ KỸ THUẬT .62 3.1. Một số nhận xét về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật 62 1.1. Về hạch toán chi phí sản xuất 62 1.2. Về phương pháp tính giá thành 64 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế & Dịch vụ kỹ thuật 65 3.2.1. Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 65 3.2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 66 3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 67 3.2.4. Hoàn thiện kế toán quản lý chi phí sản xuất chung .67 2.5. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ 68 2.6. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất .68 2.7. Hoàn thiện hệ thống giá dự toán 69 Kết luận 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY