Đề tài Hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Trong hoàn cảnh nào, thời đại nào thì con người vẫn luôn đóng vai trò trung tâm và là yếu tố vô cùng quan trọng của mỗi Doanh nghiệp, mỗi công ty, mỗi tập đoàn, mỗi quốc gia. Bởi con người là chủ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ thể ảnh hưởng đến quyết định hiệu quả của các yếu tố khác. Vậy làm thế nào để giúp cho họ có thể làm việc năng suất cao, nhiệt huyết với công việc, không rời bỏ công ty Để trả lời câu hỏi trên chắc chắn cần phải xem xét đến nhu cầu của những người lao động, họ mong muốn điều gì từ Doanh nghiệp nơi họ làm việc, và làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, bên cạnh đó đảm bảo lợi ích cho chủ Doanh nghiệp. Các ông chủ thì luôn muốn họ cống hiến cho công ty, trong khi đó người lao động thì luôn quan tâm đến chế độ đãi ngộ, các chương trình khuyến khích tài chính, mà chủ yếu là mức tiền lương, tiền thưởng họ nhận được. Một chính sách tiền lương hợp lý, một chế độ đãi ngộ hợp lý sẽ giúp cho người lao động yên tâm cống hiến, nâng cao năng suất lao động để Doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và phát triển đi lên. Ngược lại nếu làm không tốt việc này sẽ làm giảm động lực cho người lao động, thậm chí khiến họ rời bỏ công ty ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Vì vậy xây dựng chính sách tiền lương trong doanh nghiệp không đơn giản do chi phí tiền lương chiếm một bộ phận lớn trong tổng chi phí, và làm sao để đảm bảo dung hòa giữa mục tiêu đòn bẩy kích thích người lao động, một bên là đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Doanh nghiêp. Nhận thức được rõ vấn đề quan trọng của hệ thống trả lương trong Doanh nghiệp, sau giai đoạn thực tập tại cơ sở thực tập, và được sự chỉ dẫn nhiệt tình của PGS.TS Vũ Thị Mai cùng các anh chị phòng Tổ chức lao động, phòng kĩ thuật công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà nội, tôi xin chọn nghiên cứu đề tài:” Hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương trong Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà nội”. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu về cơ chế phân phối tiền lương tại Công ty, tìm ra những điểm đã phù hợp trong cơ chế phân phối tiền lương của Công ty thì tiếp tục phát huy và phát hiện những điểm còn chưa phù hợp với thực tiễn về cơ chế phân phối tiền lương của Công ty thì phải khắc phục để tạo điều kiện cho việc trả lương được đúng đắn và công bằng nhất nhằm tạo động lực cho người lao động trong công ty. Đối tượng nghiên cứu: Cơ chế phân phối tiền lương tại công ty Phạm vi nghiên cứu: Trụ sở công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà Nội và các xí nghiệp hoạt động trong khuôn viên trụ sở công ty. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp kết hợp phương pháp tư duy biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp thu thập thông tin qua tài liệu, quan sát, phỏng vấn cán bộ và người lao động. Chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận về cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng cơ chế phân phối tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà Nội Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương tại Công ty Cổ phần đầu tư Công trình Hà nội. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1 Khái niệm về tiền lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm và bản chất của tiền lương 3 1.1.1.1 Khái niệm tiền lương 3 1.1.1.2 Bản chất của tiền lương 4 1.1.2 Vai trò của tiền lương 5 1.1.2.1 Tiền lương là thước đo giá trị sức lao động. 5 1.1.2.2 Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động. 5 1.1.2.3 Tiền lương tạo động lực cho sản xuất. 6 1.1.2.4 Tiền lương có vai trò tích luỹ. 6 1.2 Khái niệm và vai trò của cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp 1.2.1.Khái niệm về cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. 6 1.2.1.1 Hệ thống trả công trong doanh nghiệp 6 1.2.1.2 Yêu cầu của hệ thống phân phối lương 7 1.2.2.Vai trò của cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp trong trả lương cho người lao động. 8 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. 9 1.3.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương 9 1.3.2 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quỹ tiền lương 12 1.3.2.1 Ảnh hưởng của sự thay đổi số lượng người làm việc 12 1.3.2.2 Ảnh hưởng của sự thay đổi về tiền lương bình quân 13 1.4. Nội dung của cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. 13 1.4.1. Các quy định về nguồn xây dựng và hình thành quỹ tiền lương. 13 1.4.1.1 Căn cứ vào mức độ ổn định của các bộ phận trong quỹ lương 14 1.4.1.2 Căn cứ vào đối tượng chi trả 14 1.4.1.3 Căn cứ vào sự hình thành quỹ tiền lương 15 1.4.1.4 Căn cứ vào nhóm các bộ phận hình thành quỹ lương 15 1.4.1.5 Căn cứ vào loại hình và phạm vi hoạt động của tổ chức 15 1.4.2. Các quy định về tính đơn giá tiền lương để hình thành quỹ tiền lương kế hoạch. 15 1.4.2.1 Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu 16 1.4.2.2 Đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) 16 1.4.2.3 Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận 16 1.4.3. Các quy định về xác định mức tiền công tiền lương cho các loại công việc và cho người lao động trong doanh nghiệp. 18 1.4.4. Các quy định về hình thức tính tiền công tiền lương trong doanh nghiệp. 19 1.4.4.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 19 1.4.4.2 Các hình thức tiền lương sản phẩm 20 1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. 22 1.5.1 Đối với doanh nghiệp 22 1.5.2 Đối với người lao động 23 1.5.3 Đối với xã hội 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÂN PHỐI LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 24 2.1.1 Giới thiệu công ty 24 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 24 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm 25 2.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 26 2.1.5 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2007 – 2009 31 2.1.6 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 33 2.1.7 Cơ sở vật chất kĩ thuật 35 2.1.8 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.8.1 Đại hội đồng cổ đông: 37 2.1.8.2 Hội đồng quản trị 37 2.1.8.3. Giám đốc công ty 37 2.1.8.4 Phó Giám đốc phụ trách mảng sản xuất xây dựng cơ bản và nội chính: 37 2.1.8.5. Phó giám đốc phụ trách mảng sản xuất công nghiệp: 38 2.1.8.6. Phó giám đốc kiêm giám đốc Ban điều hành xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương: 38 2.1.8.7 Dưới các phó giám đốc bao gồm 3 khối lớn: 38 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ PHÂN PHỐI LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 41 2.2.1 Căn cứ xây dựng hệ thống trả lương của công ty 41 2.2.2 Thực trạng áp dụng cơ chế phân phối lương của công ty 42 2.2.2.1 Các nguyên tắc phân phối lương trong công ty 42 2.2.2.2 Các quy định về thang bảng lương của công ty 45 2.2.2.3 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 54 2.2.2.4 Chế độ trả lương theo thời gian 61 2.2.2.4 Chế độ trả lương theo sản phẩm và trả lương khoán 69 2.3 Sự cần thiết hoàn thiện cơ chế phân phối lương trong công ty 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 75 3.1 Kế hoạch phát triển của công ty trong năm 2010 75 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 76 3.2.1. Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ. 76 3.2.2. Công tác lao động - tiền lương 76 3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương 78 3.2.4 Hoàn thiện các hình thức trả lương 79 3.2.5. Hoàn thiện công tác phân tích công việc 82 3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá công việc. 84 KẾT LUẬN 85 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY