Đề tài Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty dược phẩm TW 7

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI. 2 I-/ KHÁI NIỆM. 2 II-/ BẢN CHẤT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 2 1-/ LÝ DO SỬ DỤNG CÁC TRUNG GIAN TRONG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI. 2 2-/ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 2 3-/ CÁC DÒNG CHẢY TRONG KÊNH PHÂN PHỐI. 2 III-/ CẤU TRÚC VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH PHÂN PHỐI. 2 1-/ KHÁI NIỆM. 2 2-/ CƠ CẤU KÊNH PHÂN PHỐI 2 3-/ CÁC THÀNH VIÊN CỦA KÊNH. 2 3.1 Thành viên chức thức của kênh. 2 3.2 Các tổ chức bổ trợ. 2 PHẦN II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII 2 I-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW VII. 2 1-/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 2 1.1 Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh dược phẩm. 2 1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của công ty dược phẩm TW VII. 2 1.3-/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 2 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô. 2 1.3.2 Những yếu tố của môi trường vĩ mô. 2 1.4-/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 2 2-/ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆN HÀNH. 2 2.1 Tổ chức quản lý hoạt động của các thành viên kênh. 2 2.2 Những mâu thuẫn cơ bản tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của công ty. 2 3-/ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ CHUNG. 2 3.1 Căn cứ đề xuất. 2 3.2 Các mục tiêu chiến lược Marketing - Mix. 2 4-/ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ĐANG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TRONG THỜI GIAN TỚI. 2 II-/ CÁC GIẢI PHÁP. 2 1-/ GIẢI PHÁP VỀ TRUNG GIAN. 2 2-/ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KÊNH. 2 KẾT LUẬN. 2 Tài liệu tham khảo 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY