Đề tài Hardware của soccer robot

Soccer robot bao goàm CPU MR188 board, board ñieàu khieån ñoäng cô, RF(voâ tuyeán) module.Ñeå taêng söï hoaït ñoäng cuûa robot, boä ñieàu khieån CPLD ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån ñoä roäng xung PWM ñoäng cô vaø caùc tín hieäu encoder.CPLD laø phöông tieän trôï giuùp cho vieäc laäp trình ñieàu khieån. Hardware cuûa robot cuï theå nhö sau: · CPU:Kích thöôùc 72mmx46mm(MR188A1 Board) · RF vaø Motor Control Board:71.5mmx72.5mm · DC motor: -Hoäp soá: 7.5:1 -Toác ñoä toái ña:1.5m/s. · Encoder: 512 pulse/voøng · Pin: 7.2V,450mAh · RF Module: BiM-418 hoaëc BiM-433 · Driver ñoäng cô DC:L298 · DC motor controller: CY37128(CPLD) 2.2 RF Module: 2.2.1 RF Module laø gì? RF (Radio Frequency) module laø thieát bò söû duïng ñeà truyeàn thoâng soùng voâ tuyeán. Trong tröôøng hôïp naøy taàn soá soùng voâ tuyeán ñeà caäp ñeán soùng ñieän thoâng duïng vaø khoâng chæ laø taàn soá voâ tuyeán phaùt thanh. RF module coù theå ñöôïc phaân loaïi theo taàn soá, phöông phaùp ñieàu bieán (söï bieán ñoåi cuûa tín hieäu daïng soá sang daïng töông töï, thöôøng duøng trong truyeàn tín hieäu qua caùc heä thoáng vieãn thoâng), döõ lieäu, cöôøng ñoä ngoõ ra 2.2.2 Charisma RF Board: Maïch giao tieáp voâ tuyeán Charisma chuyeån ñoåi döõ lieäu noái tieáp RS232 sang döõ lieäu RF vaø ngöôïc laïi. Charisma Board coù theå deã daøng keát noái vôùi caùc thieát bò söû duïng coång RS232. Charisma ñöôïc thieát keá söû duïng RadioMetrix BiM,TX2 hay RX2 modules. PC vaø PC cuõng coù theå giao tieáp ñöôïc vôùi nhau neáu caû 2 PC ñeàu keát noái vôùi Charisma board. 2.3 Radiometrix BiM-UHF: 2.3.1 Ñònh nghóa vaø öùng duïng Radiometrix: BiM-418-F vaø BiM-433F laø nhöõng module voâ tuyeán UHF thu nhoû coù khaû naêng truyeàn döõ lieäu ñôn coâng vôùi toác ñoä leân ñeán 40Kbit/s vaø khoaûng caùch truyeàn leân ñeán 30m(trong nhaø) vaø 120m(ngoaøi trôøi). .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY