Đề tài Hạch toán tài sản cố định tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG I/Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 1 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 2 1.3/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 1.4/ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 16 II/Thực tế công tác kế toán của công ty xây dựng số 2 Thăng Long. 6 2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán 6 2.2/Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ 8 2.3/Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 9 2.4/ Tổ chức sổ kế toán của công ty 9 2.5/Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 12 III/ Nhận xét đánh giá chung 12 PHẦN II CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 15 I. Tài sản cố định - đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định. 15 1.1. Khái niệm tài sản cố định 15 1.2. Đặc điểm của tài sản cố định 16 1.3 Nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ 16 II. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 16 2.1Phân loại tài sản cố định 16 2.2. Đánh giá tài sản cố định 18 III. Tổ chức hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp 21 3.1. Thủ tục và hồ sơ 21 3.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 21 3.3. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 22 3.4 Hạch toán thuê và cho thuê tài sản cố định 37 3.5. Hệ thống sổ sách kế toán tài sản cố định 39 IV. Vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định 42 4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 42 4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý TSCĐ 44 V. Một số liên hệ với kế toán Quốc tế và chuẩn mực kế toán 44 Chương II: THỰC TẾ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG 46 I/ Lịch sử hình thành vàđặc điểm hoạt động kinh doanh, bộ máy quản lí của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long. 46 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 47 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 48 1.4./ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 48 1.5./ Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 2 Thăng Long 49 II/ Thực trạng công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long 53 1. Đặc điểm và tình hình quản lý, sử dụng TSCĐ tại Công ty 53 1.1. Phân loại và đặc điểm tài sản cố định 53 1.2. Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định 54 2. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ tại Công ty 55 2.1. Thủ tục chứng từ, sổ sách, tài khoán sử dụng và quy trình hạch toán chung 55 2.2. Hạch toán tình hình biến động tăng TSCĐ 55 2.3.Hạch toán tính hình biến động giảm TSCĐ 61 3.Hạch toán khấu hao TSCĐ 65 4.Kiểm kê TSCĐ 66 5.Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 66 6.Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 69 Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG. 72 3.1. Đánh giá chung về công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty : 72 3.2.Một số giải pháp hoàn thiện kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 74 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY