Đề tài Hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Sứ gồm Thanh Hà - Phú Thọ

Phụ lục Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp 1 1.1.1. Khái niệm vai trò của tiêu thụ thành phẩm 1 1.1.1.1. Khái niệm 1 1.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ thành phẩm 1 1.1.2. Những khái niêm cơ bản 2 1.1.2.1. Doanh thu bán hàng 2 1.1.2.2. Doanh thu thuần 2 1.1.2.3. Chiết khấu thanh toán 3 1.1.2.4. Chiết khấu thương mại 3 1.1.2.5. Giảm giá hàng bán 3 1.1.2.6. Hàng bán bị trả lại 3 1.1.2.7. Giá vốn hàng bán 3 1.1.2.8. Lợi nhuận gộp 3 1.1.2.9. Kết quả tiêu thụ thành phẩm 3 1.2. Những cơ sử lý luận , cơ sở pháp lý về hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm 4 1.2.1. Các tài khoản, chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 4 1.2.1.1. Các tài khoản sử dụng 4 1.2.1.2. Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm 9 1.2.2. Tính giá thành phẩm 9 1.2.2.1. Phương pháp trực tiếp 9 1.2.2.2. Phương pháp đơn giá bình quân 9 1.2.2.3. Phương pháp nhập trước , xuất trước 10 1.2.2.4. Phương pháp nhập sau , xuất trước 10 1.2.2.5. Phương pháp giá hạch toán 10 1.2.3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai TX 11 1.2.3.1. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trực tiếp 11 1.2.3.2. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 12 1.2.3.3. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 13 1.2.3.4. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức trả chậm , trả góp 14 1.2.3.5. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức hàng đổi hàng 15 1.2.3.6. Hạch toán tiêu thụ nội bộ 16 1.2.4. Hạch toán tiêu thụ trong doanh nghiệp tính thúe GTGT theo phương pháp trực tiếp 17 1.2.5. Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 17 1.2.6. Hạch toán chi phí bán hàng , chi phí QLDN và kết quả tiêu thụ sản phẩm , dịch vụ 18 1.2.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng 18 1.2.6.2. Hạch toán chi phí QLDN 20 1.2.6.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 22 1.2.7. Hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp sử dụng trong hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 23 1.2.7.1 Hình thức nhật ký chung 23 1.2.7.2. Hình thức nhật ký ghi sổ 24 1.2.7.3. Hình thức chứng từ ghi sổ 26 1.2.7.4. Hình thức nhật ký chứng từ 26 Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 28 2.1. Một số đặc điểm chung về công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công Ty 28 2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất gạch của công ty 30 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý 30 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác 33 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 33 2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng 35 2.1.4.3. Sổ sách kế toán 35 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 37 2.2.1. Với khách hàng 37 2.2.2. Về giá cả 38 2.2.3.Về phương thức giao hàng 38 2.2.4. Về phương thức thanh toán 38 2.2.5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 38 2.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 39 2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 39 2.3.2. Kế toán thuế GTGT 49 2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 52 2.3.4. Kế toán giá vốn hàng bán 56 2.3.5. Kế toán chi phí bán hàng 60 2.3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 66 2.3.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 71 Kết luận chưong 2 79 Chương 3 : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà_ Phú Thọ 80 3.1. Đánh giá chung 80 3.1.1. Những thành tích cơ bản trong công tác hạch toán tiêu thụ TP 80 3.1.2. Những tồn tại chủ yếu trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm 81 3.2. Những ý kiến đóng góp nhắm hoán thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty Sứ gốm Thanh Hà - Phú Thọ 82 3.2.1. Hoàn thiện phương pháp tính giá hàng xuất 82 3.2.2. Hoàn thiện quản lý các khoản thu của khách hàng và lập dự phòng phải thu khó đòi 83 3.2.3. Hoàn thiện công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 84 3.2.4. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty 84 Kết luận 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ tài chính Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - NXB Tài chính 2. PGS - TS. Nguyễn Thế Chi Kế toán doanh nghiệp - NXB Tài chính 3. PGS - TS Vương Đình Huệ, TS Đoàn Xuân Tiên (chủ biên) Kế toán quản trị - NXB Tài chính 4. PGS - TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thuỷ Kế toán doanh nghiệp - NXB Thống kê 5.Vụ chế độ kế toán hệ thống kế toán doanh nghiệp - NXB Tài chính 6. Một số Thông tư của Bộ Tài chính và các tài liệu thực tế của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY