Đề tài Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn khu vực đồng bằng Sồng Hồng

LỜI MỞ ĐẦU Lao động với vai trò là một nguồn lực lớn và quan trọng có ý nghĩa quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước nói chung và khu vực đồng bằng Sông Hồng nói riêng, trong đó việc đào tạo, bố trí và sử dụng lao động đóng vai trò trung tâm. Nhưng thực tế trong những năm vừa qua và cho tới thời điểm này vấn đề lao động còn nhiều bất cập và hạn chế. Những hạn chế này một phần đã kìm hãm sự phát huy của các nguồn lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đặc biệt lực lượng lao đông nông thôn khu vực đồng bằng Sông Hồng chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển. Giải quyết việc làm vẫn đang là vấn đề nóng bỏng và bức xúc hiện nay ở cả khu vực thành thị và khu vực nông thôn đòi hỏi nhà nước, các đơn vị kinh tế và bản thân người lao động phải giải quyết. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách hiện nay. Nhưng giải quyết việc làm không thể chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn mà nó đòi hỏi giải quyết liên tục trong khoảng thời gian dài với sự định hướng và chỉ đạo của chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch giải quyết việc làm. Chuyên đề với đề tài “Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn khu vực đồng bằng Sồng Hồng”. Xin trình bày những vấn đề cơ bản về thực trang việc làm hiện nay và các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn khu vực đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn 2011-2015 ĐỀ TÀI GỒM BA PHẦN LỚN PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG PHẦN II. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BA NĂM 2006-2009 PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 5 1.1. KHÁI NIỆM VỀ VIỆC LÀM. 5 1.1.1. Phân loại việc làm. 6 1.1.2. Tạo việc làm 8 1.2. SỰ CẦN THIẾT TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 11 1.2.1. Giải quyết việc làm vấn đề cấp bách của toàn xã hội. 11 1.2.2. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn khu vực đồng bằng Sông Hồng 12 1.2.3. Vấn đề đô thị hóa ,công nghiệp hóa ở nông thôn khu vực đồng bằng Sông Hồng 12 1.3. CÁC NHÂN TỐ TÁC DỘNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM KHU VỰC NÔNG THÔN 14 1.3.1. Nhân tố làm tăng số lao động cần giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn 14 1.3.2. Nhân tố hạn chế về giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn. 15 1.4. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA KHU VỰC NÔNG THÔN 16 1.4.1. Tỷ số sử dụng thời gian lao động 16 1.4.2. Năng suất lao động 17 1.4.3. Chỉ tiêu mức độ phù hợp của cơ cấu ngành nghề 19 PHẦN II. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM CỦA NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2009 20 2.1. THỰC TRẠNG DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 20 2.1.1. Lực lượng lao động khu vực ĐBSH 20 2.1.2. Thực trạng lao động khu vực đồng bằng Sông Hồng 21 2.1.3. Thực trạng việc làm ở khu vực nông thôn đồng bằng Sông Hồng 24 2.1.4. Về cơ cấu lao động khu vực ĐBSH 26 2.1.5. Về phân bố lao động. 27 2.2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG 27 2.2.1. Đất trật, dư thừa lao động 27 2.2.2. Kết cấu hạ tầng kém 29 2.2.3. Cơ cấu ngành nghề chưa hiện đại ,trình độ công nghệ thấp. 31 2.2.4. Tổ chưc lãnh thổ còn bộc lộ nhiều bất cập 32 PHẦN III. CÁC GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 35 3.1. QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐBSH 35 3.1.1. Quan điểm về việc làm 35 3.1.2. Giải pháp việc làm được coi là nhiệm vụ chiến lược lâu dài,mang tính cấp bách 35 3.1.3. Gắn giải pháp việc làm với quy hoạch tổng thể, phát triển kinh tế xã hội. 36 3.2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 36 3.2.1. Mục tiêu chung : 36 3.2.2. Phương hướng 36 3.3. CÁC GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN KHU VỰC ĐBSH GIAI ĐOẠN 2011-2015 38 3.3.1. Các giải pháp giải quyết việc làm 38 3.3.2. Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng lao động. 45 3.3.3. Giải pháp hỗ trợ việc lam 48 3.3.4. Xây dựng và áp dụng một số cơ chế, chính sách khuyến khích dạy nghề , thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm. 49 KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY