Đề tài Giải pháp truyền thông marketing cho sản phẩm căn hộ chung cư The Pride của công ty cổ phần đầu tư Hải Phát

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát 3 1.1. Lịch sử thành lập công ty CP đầu tư Hải Phát(Hải Phát) 3 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty. 4 1.3. Công ty thành viên(là những công ty trong đó Công ty CP đầu tư Hải Phát nắm giữ số cổ phiếu chi phối) 5 1.3.1.Công ty cổ phần bất động sản Hải Phát 5 1.3.2 Công ty cổ phần xây lắp Hải Phát 5 1.3.3. Công ty Cổ phần ĐTXD và TM Thành Nhân. 6 1.3.4. Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh. 6 1.3.5. Công ty cổ phần Xây dựng Hải Phát 7 2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng,nhiệm vụ của các bộ phận trong Cty cp đầu tư Hải Phát 8 2.1 Sơ đồ tổ chức. 8 2.2 Năng lực đội ngũ nhân sự. 8 2.3. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong Cty cp đầu tư Hải Phát 9 2.3.1. Ban Giám Đốc. 9 2.3.3 Phòng Kế Toán. 10 2.3.4 Phòng Hành Chính Nhân Sự. 11 2.3.5 Phòng kinh doanh. 12 2.3.6 Phòng Kế hoạch Đầu Tư. 12 2.3.7 Ban Kiểm Soát 12 3. Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty Hải Phát 14 3.1. Phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp: 14 3.1.1. Tỷ suất đầu tư: 14 3.1.2. Tỷ suất tự tài trợ: 14 3.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp: 15 3.2.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn: 15 3.2.2. Hệ số thanh toán nhanh: 15 3.2.3. Hệ số nợ: 16 3.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản: 16 3.3.1. Vòng quay tài sản cố định: 16 3.3.2. Vòng quay tổng tài sản: 16 3.3.3. Vòng quay khoản phải thu: 17 3.3.4. Vòng quay hàng tồn kho: 17 3.4. Phân tích chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp: 17 3.4.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản: 18 3.4.2. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu: 18 3.5 Các dự án đang đầu tư triển khai thực hiện. 18 Chương 2:Thực trạng công tác truyền thông marketing cho sản phẩm căn hộ chung cư The Pride của Công ty Cp đầu tư Hải Phát 21 1. Tổng quan về thị trường bất động sản Hà Nội và đặc điểm thị trường của công ty Cp đầu tư Hải Phát 21 1.1 Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội - triển vọng năm 2010. 21 1.2 Đặc điểm thị trường của công ty cp đầu tư Hải Phát 25 2. Đặc điểm sản phẩm 26 2.1 Giới thiệu chung về dự án. 26 2.3 Hoạt động truyền thông marketing của Cty cp đầu tư Hải Phát 38 3.Những hoạt động truyền thông của công ty cổ phần đầu tư Hải Phát cho sản phẩm The Pride. 40 3.1 Quảng cáo. 41 3.2 Xúc tiến bán. 43 3.3 Quan hệ công chúng. 43 3.4 Bán hàng cá nhân và Marketing trực tiếp. 44 4.Đánh giá các hoạt động truyền thông của công ty cho sản phẩm The Pride 44 4.1 Những thành công đã đạt được và nguyên nhân. 45 4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 45 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING CHO SẢN PHẨM THE PRIDE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ HẢI PHÁT 47 1.Hoàn thiện việc hoạch định chiến lược truyền thông. 47 1.1 Xác định mục tiêu truyền thông. 47 1.2 Xác lập ngân sách truyền thông. 47 1.3 Thiết kế và truyền tải thông điệp truyền thông. 48 1.4. Đánh giá hiệu quả. 49 2. Các giải pháp về hoạt động truyền thông. 49 2.1. Quảng cáo. 50 2.2 Xúc tiến bán. 51 2.3. Quan hệ công chúng. 51 2.4. Bán hàng cá nhân và Marketing trực tiếp. 51 3.Các giải pháp khác. 52 3.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm,giá,phân phối 52 3.1.1 Chính sách sản phẩm 52 3.1.2 Chính sách giá. 53 3.1.3 Chính sách phân phối 53 3.2. Các giải pháp khác. 54 3.2.1. Làm rõ mục tiêu của các chương trình truyền thông. 54 3.2.2. Không ngừng hoàn thiện hệ thống thông tin phản hồi và thông tin về đối thủ cạnh tranh và từng bước xây dựng hệ thống thông tin Marketing: 54 3.2.3. Phối hợp chặt chẽ các hoạt động truyền thông để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong điều kiện cuả Công ty. 54 3.2.4. Hoạt độngtruyền thông cần được tiến hành đồng bộ phù hợp với các tham số còn lại của Marketing-mix. 54 3.2.5. Kiến nghị với Công ty. 55 KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY