Đề tài Giải pháp quản lý tập trung cho mô hình mạng windows server 2008

Mục lục: 1 Phần I: Active Directory Service trên Windows Server 2008: 6 Chương I: Tổng quan và cài đặt Active Directory Service: 6 1. Các khái niệm cơ bản: 6 1.1. Hệ điều hành là gì ?: . 9 1.2. Lịch sử về hệ điều hành Windows của Microsoft?: . 9 2. Mô hình mạng trong môi trường microsoft: . 21 2.1. Mô hình Workgroup: 21 2.2. Mô hình Doamin: 22 3. Active Directory Serviec: . 23 3.1. Giới thiệu về Active Directory Service: 23 3.2. Chức năng của Active Directory: 23 4. Chi tiết về Active Directory Service: 24 4.1. Khái niệm: 24 4.2. Các thành phần trong Active Directory Service: 24 5. Kiến trúc của Active Directory Serviec: . 24 5.1. Obiect là gì ?: 25 5.2. Organizational Units là gì? 26 5.3. Khái niệm về Domain: 27 5.4. Domain Tree: 28 5.5. Khái niệm về Forest: . 28 Chương II: Cài đặt và cấu hình Active Directory Service: 29 1. Nâng cấp Server lên Domain Controller: 29 1.1 Giới thiệu: 29 1.2. Chuẩn bị các bước cài đặt: 30 2. Các bước gia nhập một máy tram và Domain: 36 2.1. Giới thiệu: . 36 2.2. Các bước gia nhập: . 37 3. Xây dựng một Domain Controller đồng hành: 40 3.1. Giới thiệu: . 40 3.2. Các bước cài xây dựng: . 41 4. Xây dựng một Subdomain: 48 5. Xây dụng một Organiztional Units: 56 6. Công cụ quản trị Active Dircetory Sevice: . 57 Phần II: Xậy Dựng Một Server Với Các Dịch Vụ: DC, DNS Server, File Server: 59 Chương I: Tổng quát về lý thiết: . 60 I. Tổng quát về dịch vụ DNS trên Windows Server 2008: 60 1. Một số khài niệm về Domain Controller: . 61 2. Tổng quan về dịch vụ DNS: . 62 2.1 Giới thiệu về DNS: 62 2.2. Đặc điểm của DNS trong Windows Server 2008: 64 2.3. Cách phân bố dữ liệu và quản lý Domain Name: . 65 3. Tổng quan về dịch vụ DNS – Cơ chế phân giải tên: . 66 3.1. Cơ chế phân giải tên thành IP: . 67 3.2. Cơ chế phân giải IP thành tên máy tính: 68 4. Tổng quan về dịch vụ DNS - Một số khái niệm cơ bản: 70 4.1. Domain name và Zone: . 70 4.2. Fully qualified domain name: 71 4.3. Sự ủy quyền: . 72 4.4. Forwarders: . 72 4.5. Stub zone: . 72 4.6. Dynamic DNS: 73 4.7. Active Directory – Integrated zone: . 73 5. Tổng quan về dịch vụ DNS – Phân loại Domain name Server: . 74 5.1. Primary Name Server: . 74 5.2. Secondary Name Server: . 75 5.3. Caching Name Server: 75 6. Tổng quan về dịch vụ DNS – Resource Record: 76 6.1. SOA Record: . 76 5.2. Secondary Name Server: . 76 6.3. A Record và CNAME Record: 78 6.4. AAA Record: 78 6.5. ARV Record: 79 6.6. MX Record: 79 6.7. PTR Record: . 80 II. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên Windows Server 2008: . 80 1. Cài đặt dịch vụ DNS: . 81 2. Cấu hình dịch vụ DNS: 81 2.1. Tao Forward lookup zone: 82 2.2. Tạo Reverse lookup zone: 86 2.3. Tạo Record CNAME: . 89 2.4. Tạo MX Record: . 91 3. Tạo miền con: 94 4. Sữ ủy quyền: 95 5. Tạo Secondary zone: 95 6. Tạo Zone tích hộp Active Direcroty: 97 III. Quản lý dịch vụ DNS: 99 1. Theo dỏi sự kiện DNS: . 99 2. Kiểm tra hoặt động của dịch vụ DNS: 100 IV. Dịch vụ File Server trên Windows 2008: . 101 1. Giới thiệu về công cụ File Server Resource Manager: 101 1.1. Cấu hình home Directory: . 101 1.2. Cài đặt File server Resource manager: 103 1.3. Cấu hình Quocta: 106 1.4. Kiểm tra Quocta: . 107 1.5. Cấu hình File Screens: 108 1.6. Kiểm tra hoặt động của File Screens: . 111 2. Xây dựng một hệ thống File Server cho mô hình mạng: . 112 2.1 Cài đặt và kiễm tra Additional Domain Controller và Secondary DNS Server: . 112 2.2. Cài đặt Distributed File System: 123 2.3. Cấu hình DFS Namespace Server: 131 2.4. Cấu hình DFS Replication: . 142 2.5. Kiểm tra kết quả: . 150 Phần III:Xây dụng Read only Domain Controller-Read only DNS Zone–Active Directory site trên Windows Server 2008: 152 I. Triển khai Read only Domain Contrller: . 152 1. Thực hiện Active Directory site: 155 1.2. Nâng cấp DC lên thành Read only Domain Controller: . 159 1.3. Kiểm tra kết quả: . 170 II. Triển khái Read only DNS zone: . 172 1.1. Cấu hình và Kiễm tra Password Replication Policy: 172 1.2. Kiểm tra kết quả: . 174 Phần IV: Xây dựng Group Policy Object trên Windows Server 2008: 175 I. Tổng quan về Group Policy Object: 175 1. Tổng quát: 175 1.2. Sự khác nhau giữa System Policy và Group Policy : . 176 2. Chức năng và Tính năng của Group Policy: . 176 2.1. Starter GPOs là gì?: 177 2.2. Group Policy Management Console: . 178 2.3. Group Policy Preference: 180 2.3. Group Policy Preference: 180 3. Triễn khai Group Policy trên Windows Server 2008: . 181 3.1. Cấu hình Security Policy: 186 3.2. Group Policy chuẩn đóa lổi ô đĩa: . 191 3.3. Group Policy cài đặt software thông qua quản trị viên: 194 3.4. Group Policy Turn off Autoplay: 196 3.5. Group Policy home page hiden Tab: . 198 3.6. Group Policy Deploy Software: 201 Phần V. Backup và Restore Active Directory trên Windows Server 2008: . 206 1. Cài đặt công cụ Windows Server 2008 Backup: . 206 1.2. Lập lịch trình Backup: . 208 1.3. Backup File và thư mục: . 219 2. Backup Active Dircetory trên Windows Server 2008: 223 2.1 Thực hiện Backup Active Dircetory với Command line: 223 2.2 Tiến hành Recover dữ liệu trong Active Dirceroty bằng Command line: 227

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY