Đề tài Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trường cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu . .1 1.1 Các khái niệm cơ bản về Marketing, thị trường và phát triển thị trường . 1 1.1.1 Khái niệm và vai trò của Marketing . 1 1.1.1.1 Khái niệm cơ bản về Marketing . .1 1.1.1.2 Vai trò của Marketing đối với kinh doanh của Doanh nghiệp . 3 1.1.2 Khái niệm và vai trò của thị trường . .4 1.1.2.1 Khái niệm thị trường . .4 1.1.2.2 Phân loại thị trường . .5 1.1.2.3 Vai trò của thị trường có thể được thấy rõ qua một số nhận xét sau . .6 1.1.3 Khái niệm và mô hình phát triển thị trường . 7 1.1.3.1 Khái niệm phát triển thị trường . .7 1.1.3.2 Mô hình phát triển thị trường . .7 1.2 Nội dung của hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường trong doanh nghiệp . 9 1.2.1 Nghiên cứu thị trường . .9 1.2.1.1 Định nghĩa thị trường . .9 1.2.1.2 Lý do tiến hành nghiên cứu và xác định nhu cầu của thị trường 9 1.2.1.3 Các bước tiến hành nghiên cứu thị trường . 9 1.2.2 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu . .11 1.2.2.1 Phân đoạn thị trường . 11 1.2.2.1.1 Khái niệm phân đoạn thị trường . 11 1.2.2.1.2 Các tiêu thức và phương pháp phân chia . .12 1.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu . .13 1.2.3 Các chính sách Marketing- Mix nhằm phát triển thị trường . .14 1.2.3.1 Chính sách sản phẩm . 14 1.2.3.1.1 Các quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa . .14 1.2.3.1.2 Các quyết định về loại sản phẩm . 15 1.2.3.1.3 Thiết kế và Marketing sản phẩm mới . .16 1.2.3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm . 17 1.2.3.2 Chính sách về giá cả . .17 1.2.3.2.1 Mục tiêu định giá . 17 1.2.3.2.2 Căn cứ định giá . 18 1.2.3.3 Chính sách phân phối . .19 1.2.3.3.1 Chức năng của kênh phân phối . .19 1.2.3.3.2 Vai trò kênh phân phối . 20 1.2.3.3.3 Các phương thức kênh phân phối . .22 1.2.3.4 Các chính sách xúc tiến bán . .22 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing phát triển thị trường của Doanh nghiệp . .23 1.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô . 23 1.3.2 Môi trường môi trường ngành . 26 1.3.3 Môi trường bên trong doanh nghiệp . 29 Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải phòng . .31 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . .31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng . .31 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty . .32 2.1.2.1 Chức năng . .32 2.1.2.2 Nhiệm vụ . .33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty . .34 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công trong 2 năm 2009-2010 . .36 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải phòng . 37 2.2.1 Phân tích đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty . .37 2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Công ty . .37 2.2.1.2 Thị trường của Công ty . 39 2.2.2. Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu . .46 2.2.2 1 Hoạt động phân đoạn thị trường . .46 2.2.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu . 46 2.2.3 Chính sách Marketing-Mix phát triển thị trường của Công ty . 48 2.2.3.1 Chính sách sản phẩm . 48 2.2.3.2 Chính sách về giá cả . .49 2.2.3.3 Chính sách phân phối . 51 2.2.3.4 Chính sách xúc tiến . 52 2.3 Đánh giá về hoạt động Marketing phát triển thị trường của Công ty 52 2.3.1 Ưu điểm . 52 2.3.2 Nhược điểm . 53 2.3.3 Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm . .54 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan . 55 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan . .56 Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và XNK Hải Phòng . 58 3.1 Những căn cứ đề xuất giải pháp Marketing phát triển thị trường của Công ty . .58 3.1.1 Xu hướng phát triển của thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn Hải Phòng . 58 3.1.2 Chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 59 3.1.2.1 Mục tiêu của Công ty TRADIMEXCO-HP trong thời gian tới . 59 3.1.2.2 Chiến lược của Công ty trong thời gian tới . .59 3.2 Những giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường . 60 3.2.1 Tăng cường nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh . 60 3.2.2 Hoàn thiện các chính sách Marketing- Mix nhằm phát triển thị trường . 62 3.2.2.1 Hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường . .61 3.2.2.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm . .61 3.2.2.1.2 Hoàn thiện chính sách giá . .62 3.2.2.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối . .63 3.2.2.1.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến . .63 3.2.2.2 Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường . 64 3.2.2.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm . .65 3.2.2.2.2 Hoàn thiện chính sách giá . .67 3.2.2.2.3Hoàn thiên chính sách phân phối . .68 3.2.2.2.4 Hoàn thiện chính sách xúc tiến . .68 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức bộ phận Marketing và hệ thống thông tin Marketing . 69 3.3 Một số giải pháp khác . .71 3.3.1 Phát triển nguồn nhân lực . .71 3.3.2 Đổi mới bộ máy quản lý . .71 3.3.3 Kiến nghị đối với nhà nước và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn . .72 3.3.3.1 Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo hướng đơn giản, thông thoáng và phù hợp với cơ chế thị trường . .72 3.3.3.2 Lập các quỹ bảo hiểm và trợ cấp xuất khẩu . 73 3.3.3.3 Tăng cường hệ thống các cơ quan hỗ trợ và xúc tiến thương mại Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp muốn thành công trong kinh doanh phải thực hiện hoạt động Marketing hiệu quả. Trong khi các nước trên thế giới đã sử dụng và khai thác chiến lược marketing rất có hiệu quả thì ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây thì lĩnh vực marketing mới đang thời kỳ manh nha, còn rất nhiều khó khăn trong nghiệp vụ và chuyên môn. Khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập với thế giới, các công ty liên doanh, các Công ty nước ngoài ồ ạt tràn vào gây ra sức ép cạnh tranh rất lớn, buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải xem xét đưa ra phương án để cạnh tranh. Trước kia trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, doanh nghiệp không phải lo về thị trường tiêu thụ. Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra được Nhà nước phân phối đến các đơn vị cá nhân có nhu cầu. Ngày nay với cơ chế thị trường có sự quản lý Nhà nước, mọi doanh nghiệp sản xuất ngoài việc phải thực hiện tốt sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất còn phải tìm ra cho mình một thị trường phù hợp hơn để tiêu thụ những sản phẩm sản xuất ra. Đối với những Công ty thương mại không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm thì việc tìm kiếm thị trường lại càng cấp bách. Trong khi đó, thị trường có hạn về khối lượng tiêu dùng. Do vậy các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giữ cho mình phần thị trường cũ và tìm kiếm mở rộng thêm những thị trường mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng là công ty có lịch sử lâu dài và hoạt động kinh doanh khá đa dạng. Qua quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty, qua điều tra và phỏng vấn, em nhận thấy Công ty đang gặp nhiều phải khó khăn trong hoạt động kinh doanh mà cụ thể là công tác Marketing phát triển thị trường xuất khẩu. Đây là một công tác đóng vị trí quan trọng ảnh hưởng đến rất nhiều tới kết quả hoạt động bán hàng của Công ty .Qua quá trình thực tập, tìm hiểu về hoạt động của Công ty em nhận thấy nguyên nhân dẫn đến việc kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty không cao chính là do công tác marketing của Công ty thực hiên chưa được tốt. Với những lý do trên, em nhận thấy công tác marketing của Công ty thực sự đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vì vậy đẩy mạnh nghiệp vụ Marketing tại Công ty đang là một vấn đề hết sức cấp thiết, cần phải giải quyết tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Từ thực tế tìm hiểu tình hình hiện tại của Công ty, nhận thức tính cấp thiết của đề tài nên em đã quyết định chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển thị trường cho nhóm hàng Thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng Mục đích nghiên cứu: Với mục đích nghiên cứu những lý luận cơ bản của công tác marketing đi sâu vào nghiên cứu hoạt động phát triển thị trường của Công ty, trên cơ sở đó tìm hiểu thực trạng pháp phát triển thị trường của Công ty trong thời gian tới.Từ đó đưa ra một số giả pháp nhằm phảttiển thị trường giưp ban lãnh đạo công ty nhìn nhận và nắm bắt một cách tường tận vến đề có chiến lựoc quản trị Marketing và những giải pháp phát triển thị trường phù hợp với công ty trong xu thế hội nhập. Đối tưọng nghiên cứu: Đối tượng: Nghiêm cứu về sự phát triển thị trường của Công ty Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp từ năm 2009-2010. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được viết dựa trên nghiên cứu, lý luận Quản trị doanh nghiệp nói chung và Quản trị marketing nói riêng, kết hợp với những nghiên cứu thực tiễn các hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, với phương pháp nghiên cứu, phương pháp thống kê, phương pháp nghiên cứu tinh tế, phương pháp tham khảo tài liệu thu thập thông tin qua sách báo, internet và các số liệu, số liệu của Công ty từ đó phân tích tìm ra vấn đề Kết cấu đề tài khoá luận đựoc chia làm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận về hoạt động Marketing phát triển thị trường cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing nhằm phát triển thị trường tại Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng. Được sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ công nhân viên của Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo - TS Nguyễn Viết Thái đã giúp em có thể hoàn thành bài khoá luận của mình. Tuy nhiên, do thời gian có hạn cũng như hạn chế về mặt hiểu biết và kinh nghiệm nên báo cáo còn tồn tại những sai sót và những điểm chưa sâu sắc. Vì vậy em rất mong được sự góp ý của các thầy cô hướng dẫn và các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh. Sau cùng em xin chân thành cảm ơn tới tập thể cán bộ tại Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng, các thầy cô giáo trong bộ môn khoa Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy giáo - TS Nguyễn Viết Thái đã giúp đỡ em hoàn thành bài khoá luận này. Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY