Đề tài Giải pháp phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 1. Khái niệm chung về ngành công nghiệp ô tô 1.1. Khái quát chung về ngành công nghiệp 1.2. Khái niệm ngành công nghiệp ô tô 2. Phân loại ngành công nghiệp ô tô theo cách phân loại các dòng xe ô tô 2.1. Phân loại theo phân loại về thân xe (body) 2.2. Phân loại theo ô tô sử dụng nhiên liệu động cơ 3. Các giai đoạn phát triển và đặc điểm của ngành công nghiệp ô tô 3.1. Các giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp ô tô 3.1.1.Lịch sử hình thành công nghiệp ô tô thế giới 3.1.2.Các giai đoạn phát triển ngành công nghiệp ô tô thế giới 3.2. Đặc điểm ngành công nghiệp ô tô 3.2.1. Ngành công nghiệp ô tô cần có sự đầu tư lớn, lâu dài 3.2.2. Ngành công nghiệp ô tô có sản phẩm mang giá trị rất cao 3.2.3. Ngành công nghiệp ô tô đòi hỏi về công nghệ và công nghiệp phụ trợ cao 3.2.4. Ngành công nghiệp ô tô cần mạng lưới tiêu thụ chuyên nghiệp và rộng khắp II. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Ô TÔ Ở VIỆT NAM 1. Nhân tố thị trường 2. Nhân tố con người 3. Nhân tố vốn 4. Nhân tố khoa học công nghệ III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 1. Xuất phát từ vai trò và vị trí của ngành công nghiệp ô tô trong nền kinh tế 2. Xuất phát từ yêu cầu của quá trình hội nhập và quốc tế hóa đời sông hiện nay 3. Phát triển công nghiệp ô tô để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 1 SỐ NƯỚC 1. Trung Quốc 2. Ấn Độ 3. Khu vực ASEAN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIÊP Ô TÔ Ở VIỆT NAM I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Lịch sử hình thành và phát triển ngành ô tô Việt Nam 2. Đặc điểm ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 3. Vị trí ngành ô tô Việt Nam trong khu vực và trên thế giới 4. Qui mô thị trường II. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Các nhân tố vi mô, vĩ mô III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Qui mô và tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 1.1. Qui mô ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 1.2. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 2. Sản lượng và cơ cấu sản phẩm của ngành ô tô Việt Nam 3. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam 3.1. Qui mô và năng lực sản xuất 3.2. Trình độ khoa học công nghệ 4. Thực trạng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô III. CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Chính sách thuế đối với ô tô và linh kiện, phụ kiện ô tô 2. Chính sách về thị trường 3. Chính sách về huy động vốn và đầu tư 4. Chính sách về khoa học công nghệ 5. Chính sách về nguồn nhân lực V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Kết quả đạt được 1.1. Thành công về vốn đầu tư 1.2. Đóng góp khoản thu lớn cho ngân sách nhà nước 1.3. Số lượng xe tiêu thụ ngày càng tăng 1.5. Thành công về việc giải quyết việc làm cho người lao động 2. Hạn chế còn tồn tại 2.1. Tồn tại trong sản xuất: 2.1.2 Giá xe ô tô Việt Nam còn quá cao 2.1.3. Chính sách bảo hộ của Chính phủ “ nhất bên trọng nhất bên khinh” 2.1.4. Tỷ lệ nội địa hóa thấp 2.1.5. Nguồn nhân lực còn yếu và thiếu 2.2. Tồn tại trong tiêu thụ 2.2.1. Qui mô thị trường nhỏ 2.2.2. Hệ thống giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế 2.2.3 Xu hướng nhập khẩu đáng báo động 3. Nguyên nhân tồn tại CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 I. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Cơ hội cho sự phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 2. Thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 3. Dự báo nhu cầu xe ô tô ở Việt Nam II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH Ô TÔ ĐẾN NĂM 2020 1. Quan điểm phát triển 3. Định hướng đầu tư và yêu cầu đối với các dự án đầu tư. 4. Định hướng về nguồn vốn đầu tư 2. Mục tiêu III. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM 1. Các giải pháp về chính sách của Chính phủ 2. Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao 3. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đáp ứng nhu cấu sản xuất 4. Đề xuất dòng xe chiến lược 5. Tham gia vào mạng lưới sản xuất trong khu vực 6. Nâng cao khả năng cạnh tranh 7. Cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY