Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty Vận tải ô tô số 3

MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời nói đầu Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính trong các doanh nghiệp 8 1.1. Lý luận chung về đòn bẩy tài chính 8 1.1.1. Khái niệm 8 1.1.1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính 8 1.1.1.2. Khái niệm độ bẩy tài chính 10 1.1.2. Công thức tính độ bẩy tài chính 11 1.2. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp 13 1.3. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 15 1.3.1. Các quan điểm và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 15 1.3.1.1. Các quan điểm về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 15 1.3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 17 1.3.2. Rủi ro tài chính 21 1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan 24 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 28 1.3.4.1. Các nhân tố chủ quan 28 1.3.4.2. Các nhân tố khách quan 31 1.3.4.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 32 Chương II: Phân tích đánh giá tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3 34 2.1. Giới thiệu chung về Công ty vận tải ô tô số 3 34 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 34 2.1.1.1. Lịch sử hình thành 34 2.1.1.2. Quá trình phát triển 35 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 36 2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 37 2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty vận tải ô tô số 3 38 2.1.4.1. Sản phẩm của Công ty vận tải ô tô số 3 38 2.1.4.2. Đặc điểm quá trình sản xuất ra sản phẩm 38 2.2. Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3 39 2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 39 2.2.2. Tình hình tài chính của Công ty 41 2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty 45 2.2.3.1. Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 45 2.2.3.2. Tình hình rủi ro tài chính của Công ty 50 2.2.3.3. Các điểm bàng quan 52 2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 54 2.3.1. Những kết quả đã đạt được 54 2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục 54 2.3.2.1. Những mặt còn hạn chế 54 2.3.2.2. Nguyên nhân .55 Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bây tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3 57 3.1. Định hướng của Công ty trong thời gian tới 57 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính 61 3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động 61 3.2.2. Giải pháp nâng cao và gia tăng việc sử dụng nợ 63 3.2.3. Giải pháp nâng cao năng suất lao động 64 3.3. Một số kiến nghị 65 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 65 3.3.2. Kiến nghị với cơ quan chủ quản 67 3.3.3. Kiến nghị với ban lãnh đạo Công ty 68 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY