Đề tài Giải pháp nâng hiệu quả sxkd nhập khẩu hàng hóa - Công ty xăng dầu Petrolimex

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 2 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2 II. Phạm vi kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty 5 II. Hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty 9 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 10 I. Tình hình nhập khẩu xăng dầu của Công ty 10 1. Thị trường nhập khẩu của Công ty 10 2. Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty 11 II. Tình hình phân phối hàng hoá nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 12 III. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 13 1. Phân tích đánh giá hiệu quả nhập khẩu của Công ty 13 2. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty 18 3. Nguyên nhân của những tồn tại. 21 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX 23 I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới. 23 1. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty 23 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex 24 1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nhập khẩu và thị trường xuất bán trong nước 24 2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh nhập khẩu 27 3. Nhóm giải pháp tín dụng thanh toán trong kinh doanh nhập khẩu 28 4. Nhóm giải pháp tổ chức thực hiện kinh doanh nhập khẩu và hợp lý hoá cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 28 5. Nhóm biện pháp về tổ chức cán bộ 29 II. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 30 1. Tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế 31 2. Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu 31 3. Tăng cường công tác quản lý ngoại tệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động nhập khẩu 31 4. Nhà nước nên hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhập khẩu 32 5. Nhà nước nên tổ chức thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp 32 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY