Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập

MỤC LỤC Mục lụ c .1 Lời nói đầu .3 Danh mục các từ viết tắt 5 Danh mục bảng, biểu . 6 Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. .7 1.1.Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .8 1.1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 8 1.1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại . 9 1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .9 1.1.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 11 1.1.3. Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại .12 1.1.3.1. Căn cứ vào phương thức cạnh tranh . 13 1.1.3.2. Căn cứ vào các yếu tố nội lực 14 1.2. Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế . 16 1.2.1.Toàn cầu hoá và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam . .16 1.2.1.1. Khái niệm, bản chất của toàn cầu hoá .16 1.2.1.2. Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam .17 1.2.2.Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế 19 1.2.2.1.Tóm tắt thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam .19 1.2.2.2.Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ nay đến năm 2010 21 1.2.2.3. Các cam kết về mở cửa khu vực ngân hàng của Việt Nam và tác động của chúng đến hệ thống ngân hàng Việt Nam 22 1.2.2.4. Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập . 25 Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 28 2.1.Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của BIDV 29 2.1.1.Lịch sử ra đời của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 29 2.1.2. Các giai đoạn phát triển của BIDV . 30 2.2. Thực trạng hoạt động của BIDV . . .31 2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 . 31 2.2.2.Đánh giá các chỉ tiêu hoạt động tài chính .34 2.3. Năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 38 2.3.1.Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .38 2.3.1.1.Năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng Việt Nam trong xu thế hội nhập .38 2.3.1.2.Mức độ cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam .39 2.3.1.3. Các xu thế gia tăng cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam trong xu thế hội nhập 41 2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 44 2.4.1.Đánh giá về nội lực của BIDV bằng mô hình SWOT .44 2.4.1.1. Điểm mạnh . .44 2.4.1.2. Điểm yếu .44 2.4.1.3. Cơ hội 45 2.4.1.4.Thách thức 45 2.4.2.Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong sự tương quan với các ngân hàng thương mạ i khá c 46 2.4.2.1. Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong những năm tới 46 2.4.2.2. Phân tích khả năng cạnh tranh của các đối thủ của BIDV. 47 2.4.2.3. Tóm tắt khả năng cạnh tranh của BIDV so với các đối thủ trên thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh chính 49 Chương 3:Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 51 3.1.Đánh giá chung về môi trường kinh doanh và kinh tế ngành ngân hàng đến năm 2010 52 3.1.1. Phân tích môi trường kinh doanh .52 3.1.2. Phân tích kinh tế ngành ngân hàng 56 3.1.2.1.Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh c u a ngành ngân hàng trong 4 năm tới . 56 3.1.2.2. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010 . 57 3.2. Định hướng phát triển của BIDV đến năm 2010 58 3.2.1.Các căn cứ, chủ trương lập kế hoạch chiến lược đến năm 2010 . 58 3.2.2.Kế hoạch chiến lược của BIDV đến năm 2010 .59 3.2.2.1. Tôn chỉ hoạt động và tầm nhìn chiến lược 59 3.2.2.2. 10 mục tiêu ưu tiên của BIDV 59 3.2.2.3. Các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh .60 3.2.3.Vận dụng mô hình SWOT . 60 3.2.3.1. Phát huy thế mạnh 60 3.2.3.2.Khắc phục điểm yếu .61 3.2.3.3. Tận dụng cơ hội . 61 3.2.3.4. Vượt qua thách thức .62 3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập . .62 3.3.1. Giải pháp về mặt tài chính 63 3.3.2. Giải pháp về quản trị tài sản nợ – tài sản có 64 3.3.3. Giải pháp về công tác tín dụng 64 3.3.4. Giải pháp phát triển dịch vụ mới . 65 3.3.5. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin 65 3.3.6. Giải pháp về mô hình tổ chức mạng lưới và kênh phân phối . .66 3.3.7. Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ. 67 3.3.8. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực .68 Kết luận 71 Phụ lục 72 Kế hoạch cổ phần hoá BIDV .72 Danh mục tài liệu tham khảo . .74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY