Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 4 1.1 Hoạt động của ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Chức năng của Ngân hàng thương mại: 5 1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại 9 1.1.3. Xu hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng hiện đại . 10 1.2. Chức năng và vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng . 141 1.2.1. Khái niệm về Marketing Ngân hàng. 141 1.2.2. Chức năng của Marketing Ngân hàng 163 1.2.3. Vai trò của Marketing Ngân hàng: 174 1.3. Nội dung cơ bản của Marketing Ngân hàng. 17 1.3.1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu và xác định thị trường mục tiêu. 18 1.3.1.1. Nghiên cứu thị trường 18 1.3.1.2. Xác định thị trường mục tiêu: 27 1.3.2. Hoạch định chiến lược Marketing; 341 1.3.2.1. Chiến lược sản phẩm của Ngân hàng 341 1.3.2.2. Chiến lược giá 396 1.3.2.3. Chiến lược phân phối 37 1.3.2.4. Chiến lược giao tiếp - khuếch trương 39 1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing Ngân hàng 430 1.4.1. Nhân tố chủ quan: 441 1.4.2. Các nhân tố khách quan: 474 1.5. Đánh giá chiến lược Marketing của Ngân hàng Việt Nam. 496 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 49 2.1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HN 49 2.1.1. Môi trường hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội 49 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 51 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà nội . 541 2.2.1. Tổ chức nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu: 563 2.2.2. Hoạch định chiến lược Marketing. 58 2.2.2.1. Chiến lược sản phẩm : 58 2.2.2.2. Chiến lược lãi suất và phí dịch vụ .63 2.2.2.3. Mạng lưới phân phối 64 2.2.2.4 Hoạt động giao tiếp khuếch trương. 685 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 670 2.4. Những tồn tại và nguyên nhân. 796 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 80 3.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 80. 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng Marketing vào hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. 82 3.2.1. Hình thành bộ phận chuyên trách về Marketing trong mô hình tổ chức . 82 3.2.2. Triển khai các hoạt động Marketing: 8253.2.2.1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường. 85 3.2.2.2. Đa dạng hoá nghiệp vụ, dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 87 3.2.2.3. Xây dựng chính sách lãi suất và phí dịch vụ hợp lý, linh hoạt, mềm dẻo theo tín hiệu thị trường. 93 3.2.2.4. Nâng cao chất lượng công tác phân phối nhằm đưa sản phẩm tới khách hàng tốt hơn. 94 3.2.2.5. Đẩy mạnh hoạt động giao tiếp - khuếch trương: 97 3.2.2.6. Hoạch định chiến lược khách hàng. 101 3.3. Kiến nghị: 109 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 109 3.3.1.1. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ hơn cho hoạt động tín dụng Ngân hàng. 109 3.3.1.2. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng. 111 3.3.1.3. Nhà nước cần có chính sách riêng để quản lý cạnh tranh trong hoạt động Ngân hàng. 112 3.3.1.4.Thành lập cơ quan chuyên trách về xếp hạng tín nhiệm các Doanh nghiệp. 112 3.3.2. Những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: 113 3.3.2.1. Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời đầy đủ cho các NHTM. 113 3.3.2.2.Ngân hàng Nhà nước cần tăng thêm quyền tự chủ cho các NHTM. 114 3.3.3. Những kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: 115 3.4 Kiến nghị đối với Ban Lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà nội : 115 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY