Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp MỤC LỤC Lời mở đầu. 2 Chương I: Tổng quan về Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp 5 1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty. 5 1.1.1: Những thông tin chung về Tổng công ty. 5 1.1.2: Sự ra đời của Tổng công ty. 5 1.1.3 Quá trình phát triển của Tổng công ty.6 1.2: Các lĩnh vực kinh doanh. 7 1.3: Cơ cấu sản xuất kinh doanh. 9 1.4: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 11 1.4.1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý. 11 1.4.2: chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 12 1.5: Đặc điểm sản phẩm của Tổng công ty. 15 1.6: Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 18 Chương II: Thực trạng công tác sử dụng vốn lưu động tại Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp 20 2.1:Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong 5 năm (2005– 2009)20 2.2: Qua bảng trên ta thấy. 24 2.3: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp. 25 2.3.1: Cơ cấu tài sản lưu động. 28 2.3.2: Nguồn hình thành vốn lưu động. 31 2.3.3: Cơ cấu vốn lưu động. 33 2.3.4: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 35 2.3.4.1: Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho. 35 2.3.4.2: Chỉ tiêu kỳ thu tiền bình quân. 36 2.3.4.3: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 37 2.4: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác sử dụng vốn lưu động. 41 2.4.1: Nhân tố bên trong. 41 2.4.1.1: Chính sách sử dụng vốn. 41 2.4.2: Nhân tố bên ngoài42 2.4.2.1: Thị trường nguyên vật liệu. 42 2.4.2.2: Giá cả NVL. 43 2. 5: Đánh giá về thực trạng sử dụng vốn lưu động. 44 2.5.1: Kết quả thu được. 44 2.5.2: Hạn chế. 44 2.5.3: Nguyên nhân của hạn chế. 45 Chương III: Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả vốn lưu động. 46 3.1: Phương hướng và mục tiêu phát triển của nguồn vốn lưu động trong giai đoạn tới (2010- 2015)46 3.1.1: Phương hướng. 46 3.1.2: Mục tiêu phát triển. 47 3.1.2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh. 47 3.1.2.2: Về phát triển nguồn nhân lực. 48 3.1.2.3:Về đầu tư phát triển sản phẩm mới48 3.2 Một số biện pháp sử dụng vốn hiệu quả. 48 3.2.1: Quản lý hàng tồn kho. 48 3.2.1.1: Cơ sở lý luận. 48 3.2.1.2: Cơ sở thực tiễn. 49 3.2.1.3: Các phương pháp quản lý hàng tồn kho. 49 3.2.2: Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu vốn lưu động. 51 3.2.3: Kiểm soát các khoản phải thu. 53 3.2.4: Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất54 3.2.5: Xác nhu cầu vốn lưu động trong năm kế hoạch. 55 KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY