Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. 4 1.1. Tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 4 1.1.1.1.Khái niệm. 4 1.1.1.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 5 1.1.1.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 6 1.1.2. Các hình thức tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. 9 1.1.3. Quy trình tín dụng ngân hàng đối với DNV&N. 12 1.2. Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N. 14 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng . 14 1.2.1.1. Khái niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng . 14 1.2.1.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N. 16 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNV&N 18 1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính. 18 1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng. 19 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N. 22 1.2.3.1. Các nhân tố chủ quan. 22 1.2.3.2. Các nhân tố khách quan. 27 1.3. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng đối với các DNV&N ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 29 1.3.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N ở một số nước trên thế giới. 29 1.3.1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản. 29 1.3.1.2. Kinh nghiệm của Đài Loan. 30 1.3.1.4. Kinh nghiệm của Liên bang Đức. 31 1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 31 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU-GP BANK. 33 2.1. Tổng quan về NHTM CP Dầu khí - GP Bank. 33 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển NHTM CP Dầu khí - GP Bank. 33 2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM CP Dầu khí toàn cầu. 36 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn. 37 2.1.3.2. Hoạt động cho vay. 39 2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác. 41 2.1.3.4. Kết quả kinh doanh. 42 2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHTM CP Dầu Khí Toàn Cầu. 44 2.2.1. Thực trạng tín dụng ngân hàng thông qua các chỉ tiêu định tính. 44 2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNV&N 55 2.3.1. Kết quả đạt được. 55 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân. 56 2.3.2.1. Các hạn chế. 56 2.3.2.2. Nguyên nhân. 57 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNV&N TẠI GP BANK. 61 3.1. Định hướng chính sách về hoạt động tín dụng đối với các DNV&N tại GP Bank. 61 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại GP Bank 62 3.2.1. Công tác huy động vốn. 62 3.2.2. Giải pháp cho hoạt động tín dụng. 63 3.2.3. Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 66 3.2.4. Giải pháp về công nghệ. 67 3.2.5. Giải pháp về xây dựng chiến lược khách hàng. 68 3.2.6. Giải pháp về quản trị rủi ro. 69 3.3. Một số kiến nghị. 70 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ. 70 3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN. 71 3.3.3. Kiến nghị đối với GP Bank. 72 3.3.4. Kiến nghị đối với các DNV&N 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY