Đề tài Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Đứng trước xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp , các ngân hàng thương mại không những phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ phía ngân hàng trong nước mà còn từ các ngân hàng nước ngoài . Dô đó nuốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải vươn lên mạnh mẽ để giải quyết nhiều vấn đề trong hoạt động của mình . Ngoài những nghiệp vụ cho vay ,và các nghiệp vụ đầu tư khác , việc nghiên cứu , phát triển và mở rộng các loại hình dịch vụ là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, trong đó nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt là biện pháp vừa có tính thời sự vừa có tính chiến lược quyết định trong xu thế cạnh tranh và hội nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Thực hiện tốt công tác này sẽ làm cho việc chu chuyển vốn trong thanh toán nhanh chóng , kịp thời , chính xác , phù hợp chung với yêu cầu của xã hội , góp phần tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất thu được lợi nhuận cao , giảm chi phí . Ngân hàng kinh doanh có hiệu quả , góp phần tăng tích luỹ cho xã hội. Vận dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt có rất nhiều ưu điểm , song không phải là không có những thiếu sót và tồn tại cần được giải quyết bổ sung kịp thời để phù hợp với nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển . Với chức năng của mình , ngân hàng phải có trách nhiệm đề xuất ý kiến, bổ sung kịp thời những thiếu sót trong việc đưa ra những chính sách cũng như trong việc hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn các hình thức thanh toán phù hợp . Đồng thời ngân hàng phải kiểm tra việc chấp hành chế độ kỷ luật thanh toán của các đơn vị kinh tế thông qua mỗi tài khoản tại ngân hàng . Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nói trên thì“Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền không dùng tiền mặt “là một vấn đề cần phải được chú trọng và nhanh chóng triển khai . 2. Mục đíng nghiên cứu của chuyên đề Chuyên đề nhằm đánh giá , nhận định cụ thể về thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt , những tồn tại và nguyên nhân , qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương Chương Dương. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 3 1.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt. 3 1.1.2 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 3 1.1.2.1 Séc thanh toán 3 1.1.2.1.1. Séc chuyển khoản 4 1.1.2.1.2 Séc bảo chi 4 1.1.2.2 Uỷ nhiệm chi - lệnh chi 6 1.1.2.3 Uỷ nhiệm thu hoặc nhờ thu 6 1.1.2.4 Thư tín dụng 7 1.1.2.5 Thẻ thanh toán 8 1.1.2.6 Tài khoản cá nhân 9 1.2. Vai trò và ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt 9 1.2.1 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 9 1.2.2 Ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt. 10 1.3 Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 13 1.3.1 Khái niệm về mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 13 1.3.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 13 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt 14 1.3.3.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng 14 1.3.3.2 Các nhân tố thuộc về khách hàng 14 1.3.3.3 Các nhân tố khách quan khác 15 CHƯƠNG II. 16 THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 16 2.1 Khái quát về ngân hàng công thương Chương Dương 16 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng công thương Chương Dương 16 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 16 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu tại chi nhánh ngân hàng công thương Chương 17 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 17 2.1.3.2 Hoạt động đầu tư và cho vay nền kinh tế 19 2.1.3.3 Hoạt động khinh doanh đối ngoại 20 2.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 20 2.2 Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương 21 2.2.1 Tình hình thanh toán nói chung tại ngân hàng công thương Chương Dương 21 2.2.2 Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương Chương Dương 25 2.2.2.1 Hình thức thanh toán bằng séc 27 2.2.2.2 Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu 29 2.2.2.3 Uỷ nhiệm chi và chuyển tiền 31 2.2.2.4 Thanh toán bằng thẻ 33 2.3. Đánh giá về công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương 34 2.3.1 Kết quả đạt được 34 2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng tới mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt. 35 CHƯƠNG III: 39 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 39 CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG 39 3.1. Định hướng phát triển của chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương 39 3.1.1 Mục tiêu 39 3.1.2 Những nhiệm vụ chủ yếu 39 3.2. Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Chương Dương 41 3.2.1 Những cơ hội và thách thức khi các ngân hàng thương mại tham gia vào lộ trình WTO 41 3.2.2 Kinh nghiệm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại các nước khác 43 3.2.3 Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung 46 3.2.4 Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng công thương Chương Dương 48 3.2.4.1 Gia tăng số lượng khách hàng mở tài khoản 48 3.2.4.2 Khai thác thêm dịch vụ mới 49 3.2.4.3 Thực hiện công tác tuyên truyền quảng cáo phổ biến các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 49 3.2.4.4 Nâng cao chất luợng hoạt động của đội ngũ cán bộ công nhân viên. 50 3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt 51 3.3.1 Kiến nghị với chính phủ 51 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 51 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng công thương Việt Nam 54 KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY