Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng tù tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

Đề tài: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng tù tại NHNN & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHTM 3 1.1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHTM 3 1.1.1. Khỏi niệm 3 1.1.2. Vai trũ của TTQT theo phương thức tớn dụng chứng từ 4 1.1.2.1.Ưu điểm 6 1.1.2.2. Rủi ro 7 1.1.3. Phân loại thư tín dụng 9 1.1.4. Nội dung của thư tín dụng 11 1.1.5. Quy trỡnh thanh toỏn L/C 18 1.1.5.1. Các bên tham gia TTQT theo phương thức tớn dụng chứng từ 18 1.1.5.2. Quy trỡnh thanh toỏn L/C. 19 1.1.6. Quy trỡnh nghiệp vụ của ngõn hàng trong phương thức tín dụng chứng từ 20 1.1.6.1. Đối với ngõn hàng mở L/C phục vụ nhà nhập khẩu 20 1.1.6.2. Đối với ngõn hàng phục vụ nhà xuất khẩu 23 1.1.7. Các văn bản pháp lý mang tính quốc tế sử dụng trong TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 24 1.1.7.1. Quy tắc & thực hành thống nhất tớn dụng chứng từ - UCP 24 1.1.7.2. Quy tắc thống nhất về bồi hoàn chuyển tiền giữa cỏc ngõn hàng - URC 26 1.1.7.3. eUCP 26 1.1.7.4. Văn bản 465 ISBP 26 1.1.7.5. Một số văn bản phỏp lý khỏc 26 1.1.8. Vai trũ và trỏch nhiệm của NHTM trong hoạt động TTQT theo phương thức TDCT 26 1.2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 1.2.1. Khỏi niệm 28 1.2.2. Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh 29 1.2.2.1. Nhúm chỉ tiờu tài chớnh 29 1.2.2.2. Nhúm chỉ tiờu phi tài chớnh 31 1.2.3. Các yếu tố tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của NHTM 32 1.2.3.1. Yếu tố khỏch quan 32 1.2.3.2. Yếu tố chủ quan 34 CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 36 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 36 2.1.1. Khái quát hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 36 2.2. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHNo&PTNT CHI NHNÁH NAM HÀ NỘI 43 2.2.1. Thực trạng hoạt động thanh toán quôc tế của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội 43 2.2.2. Hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ đánh giá qua các chỉ tiêu 45 2.2.2.1. Cỏc chỉ tiờu tài chớnh 45 2.2.2.2. Cỏc chỉ tiờu phi tài chớnh 47 2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 48 2.3.1. Kết quả đạt được 48 2.3.2. Hạn chế 49 2.2.3. Thực trạng hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức 50 2.2.3.1. Kết quả đạt được 50 2.2.3.2. Hạn chế 51 2.3.4. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động TTQT tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội 52 2.3.4.1. Nguyờn nhõn khỏch quan 52 2.3.4.2. Nguyờn nhõn chủ quan: 53 CHƯƠNG 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTQT THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 55 3.1. Định hướng phát triển hoạt động TTQT và KDNT tại chi nhánh 55 3.2. Một số biệm phỏp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ 56 3.2.1. Khẩn trương hoàn chỉnh bản chuẩn mực hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 2000 56 3.2.2. Đa dạng hoá các loại hỡnh dịch vụ 57 3.2.3. Mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu và các hỡnh thức hỗ trợ 58 3.2.4. Phát triển dịch vụ tư vấn khách hàng 59 3.2.5. Mở rộng mối quan hệ với các ngân hàng đại lý 59 3.2.6. Nõng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thanh toán viên 60 3.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 61 3.2.8. Kết hợp chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và hoạt động thanh toán 61 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY