Đề tài Giải pháp hoàn thiện công tác Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương Đống Đa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 4 1.1. TÍN DỤNG VÀ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM 4 1.1.1. Hoạt động tín dụng tại các NHTM . 4 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng. 4 1.1.1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng . 4 1.1.2. An toàn trong hoạt động tín dụng tại các NHTM . 6 1.1.2.1. Rủi ro tín dụng, nguyên nhân và những hậu quả. 6 1.1.2.2. Giải pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tại hệ thống các NHTM 10 1.2. XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI HỆ THỐNG CÁC NHTM . 11 1.2.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng. 11 1.2.2. Mục đích, ý nghĩa của xếp hạng tín dụng. 13 1.2.3. Chủ thể, đối tượng và nguồn thông tin sử dụng trong xếp hạng tín dụng. 14 1.2.3.1. Đối tượng XHTD 14 1.2.3.2. Chủ thể của XHTD 14 1.2.3.3. Nguồn thông tin sử dụng trong XHTD 15 1.2.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng. 16 1.2.5. Mô hình xếp hạng tín dụng. 16 1.2.6. Các phương pháp thường sử dụng của hoạt động XHTD tại các NHTM . 17 1.2.7. Các chỉ tiêu sử dụng để XHTD tại NHTM . 18 1.2.7.1. Chỉ tiêu tài chính . 18 1.2.7.2. Chỉ tiêu phi tài chính . 22 1.2.8. Quy trình XHTD các doanh nghiệp vay vốn tại NHTM . 23 1.2.9. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác XHTD các DNVV tại NHTM . 26 1.2.9.1. Nhân tố từ phía doanh nghiệp . 26 1.2.9.2. Nhân tố từ phía ngân hàng . 27 1.2.9.3. Các nhân tố khác. 29 1.3. KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC RÚT RA TỪ HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM . 29 1.3.1. Kinh nghiệm của các tổ chức, ngân hàng trên thế giới và Việt Nam . 29 1.3.2. Bài học kinh nghiệm . 32 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XHTD TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 35 2.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ NH TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 35 2.1.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng . 35 2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của NHTM CP công thương chi nhánh Đống Đa 36 2.1.1.3. Cơ cấu tổ chức. 37 2.1.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh. 38 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. 38 2.1.2.2. Về hoạt động sử dụng vốn. 40 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XHTD TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 44 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động XHTD tại NH TMCP công thương chi nhánh Đống Đa 44 2.2.2. Thực trạng quy trình XHTD khách hàng DN tại NH TMCP công thương chi nhánh Đống Đa 46 2.2.2.1. Tổng quan về hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại NH TMCP công thương chi nhánh Đống Đa. 46 2.2.2.3. Ứng dụng kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong việc ra quyết định cấp tín dụng và giám sát sau khi cho vay. 57 2.2.3. Nghiên cứu tình huống thực tế về hoạt động XHTD tại ngân hàng công thương chi nhánh Đống Đa. 58 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG XHTD TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 67 2.3.1. Những mặt tích cực. 67 2.3.2 Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân. 69 2.3.2.1 Những vấn đề tồn tại 69 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XHTD TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 77 3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC XHTD DNVV TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 77 3.1.1. Mục tiêu hoàn thiện hoạt động XHTD tại NH TMCP công thương Đống Đa 77 3.1.2. Định hướng hoạt động Tín dụng và công tác Xếp hạng tín dụng các Doanh nghiệp vay vốn tại NH TMCP công thương Đống Đa. 78 3.1.2.1. Phương hướng hoạt động của chi nhánh năm 2010. 78 3.1.2.2. Định hướng hoàn thiện hoạt động XHTD tại NH TMCP công thương Đống Đa 79 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XHTD CÁC DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NH TMCP CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA 80 3.2.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý. 80 3.2.2. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin cho công tác XHTD 80 3.2.3. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích TD và XHTD doanh nghiệp vay vốn. 83 3.2.4. Cải tiến về nội dung, qui trình XHTD DNVV 86 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 89 3.2.6. Đấy mạnh ứng dụng công nghệ tin học. 91 3.2.7. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 92 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 92 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. 92 3.3.1.1. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động TD 92 3.3.1.2. Xây dựng hệ thống kế toán thống nhất, đồng bộ và thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc đối với các DN 93 3.3.1.3. Hoàn thiện các vấn đề hỗ trợ việc thu thập thông tin:. 94 3.3.2. Kiến nghị với NHNN 95 3.3.2.1. Nâng cao chất lượng quản lý điều hành, hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn và định hướng hoạt động cho các TCTD 95 3.3.2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát 96 3.3.2.3. Xây dựng các chỉ tiêu trung bình ngành. 96 3.3.2.4. Nâng cao chất lượng và vai trò cung cấp thông tin của CIC 96 3.3.3. Kiến nghị với NH TMCP công thương Việt Nam . 97 KẾT LUẬN. 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY