Đề tài Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010

MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH . 7 1.1 Sơ lược về lịch sử ngành thuốc lá Việt Nam 7 1.2 Giới thiệu tổng quan về Công ty Thuốc lá Bến Thành . 10 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển . 10 1.2.1.1 Quá trình phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty . 10 1.2.1.2 Quá trình hoạt động của Công ty 11 1.2.1.3 Địa điểm . 11 1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 12 1.2.2.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty 12 1.2.2.2 Thị trường tiêu thụ: 12 1.2.3 Sản phẩm chủ yếu 12 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH . 14 2.1 Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành . 14 2.1.1 Nhân tố vĩ mô 14 2.1.1.1 Đặc điểm kinh tế chính trị . 14 2.1.1.2 Dân số - thu nhập dân cư . 15 2.1.1.3 Môi trường chính trị và pháp luật của doanh nghiệp . 15 2.1.2 Nhân tố vi mô 18 2.1.2.1 Khách hàng 18 2.1.2.2 Đối thủ cạnh tranh . 19 2.1.2.3 Các nhà cung cấp . 20 2.2 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành 21 2.2.1 Phân tích hoạt động sản xuất . 21 2.2.1.1 Về nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá 21 2.2.1.2 Về tình hình sản xuất . 24 2.2.1.3 Về tình hình máy móc thiết bị: 26 2.2.1.4 Hệ thống nhà xưởng và kho tàng . 26 2.2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh . 27 2.2.2.1 Về tình hình tiêu thụ 27 2.2.2.2 Về hệ thống phân phối . 29 2.2.3 Phân tích vốn và hiệu quả sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh . 30 2.2.3.1 Tình hình tài chính . 30 2.2.3.2 Về sử dụng vốn cho việc đầu tư xây dựng cơ bản . 31 2.2.4 Phân tích nguồn nhân lực 32 - 3 - 2.2.4.1 Về cơ cấu tổ chức 32 2.2.4.2 Về nguồn nhân lực . 33 2.2.5 Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành . 34 2.2.5.1 Các điểm mạnh 34 2.2.5.2 Các điểm yếu . 35 2.2.5.3 Các cơ hội 36 2.2.5.4 Các nguy cơ . 37 2.2.6 Đánh giá tác động của các nhân tố 38 2.2.6.1 Đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài 38 2.2.6.2 Đánh giá các yếu tố môi trường bên trong 39 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN THÀNH ĐỀN NĂM 2010 . 41 3.1 Dự báo thị trường thuốc lá Việt Nam trong thời gian tới . 41 3.2 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về ngành thuốc lá 42 3.3 Mục tiêu của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010 . 43 3.3.1 Mục tiêu tổng quát . 43 3.3.2 Mục tiêu cụ thể 44 3.4 Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010 44 3.4.1 Giải pháp về phát triển hoạt động sản xuất 44 3.4.1.1 Giải pháp về phát triển sản xuất nguyên liệu thuốc lá . 44 3.4.1.2 Giải pháp về phát triển sản xuất phụ liệu thuốc lá . 46 3.4.1.3 Giải pháp về phát triển sản xuất thuốc lá điếu . 47 3.4.2 Giải pháp về phát triển hoạt động kinh doanh . 48 3.4.2.1 Giải pháp xây dựng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm . 48 3.4.2.2 Xây dựng chính sách giá cả . 53 3.4.2.3 Các hoạt động yểm trợ khác 54 3.4.3 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . 56 3.4.4 Giải pháp chuyển đổi cơ cấu hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh . 58 3.4.5 Kiến nghị . 65 KẾT LUẬN . 69 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN Bảng 1.1: Tình hình thực hiện sản lượng, nộp thuế & ngân sách năm 2005 của ngành thuốc lá Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành từ năm 1997 – 2005 Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế quốc gia tính theo giá thực tế và giá so sánh 1994 trong giai đoạn 2000 – 2005 Bảng 2.2: Tình hình nhập khẩu nguyên liệu Craven “A” giai đoạn 2000 – 2005: Bảng 2.3: Tỷ giá đồng dollar Mỹ & chỉ số tỷ giá dollar Mỹ từ 2001- 2005 Bảng 2.4: Sản lượng sản xuất từ năm 2002 – 2005 phân theo loại: thuốc lá nội địa & thuốc lá nhượng quyền Bảng 2.5: Doanh thu từ năm 2000 – 2005 phân theo loại: thuốc lá nội địa và thuốc lá nhượng quyền Bảng 2.6: Lợi nhuận từ năm 2000 – 2005 phân theo loại: thuốc lá nội địa và thuốc lá nhượng quyền Bảng 2.7: Sản lượng tiêu thụ từ năm 2002 – 2005 phân theo loại: thuốc lá nội địa & thuốc lá nhượng quyền Bảng 2.8: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty Thuốc lá Bến Thành tại các năm 2003, 2004, 2005 Bảng 2.9: Một số chỉ tiêu về lực lượng lao động của công ty Thuốc lá Bến Thành tại thời điểm 31/12/2005 Bảng 2.10: Ma trận đánh giá các nhân tố bên ngoài (EFE) Bảng 2.11: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IEF) MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cây thuốc lá là một trong bốn loại cây nguyên liệu phục vụ cho ngành Công nghiệp (cùng với cây bông, cây nguyên liệu giấy và cây có dầu). Là loại cây công nghiệp ngắn ngày, thuốc lá nguyên liệu là một mặt hàng có tính đặc thù, mang lại hiệu quả kinh tế cao và nhiều lợi ích cho xã hội, đặc biệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, khi nói đến ngành công nghiệp thuốc lá, bao gồm sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu và phát triển các vùng nguyên liệu, là nói tới một ngành kinh tế - kỹ thuật có nhiều nhạy cảm, không khuyến khích phát triển . Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và thuốc lá không phải là một mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, hút thuốc lá trong sinh hoạt vẫn là một thói quen tiêu dùng từ lâu đời và thuốc lá vẫn đang còn là mặt hàng tiêu dùng có nhu cầu lớn đối với nhiều tầng lớp dân cư ở nước ta. Hiện nay, do mức đóng thuế cao nên ngành sản xuất thuốc lá vẫn được xếp là một ngành sản xuất quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là đối với những nước đang phát triển. Nó đem lại lợi nhuận rất lớn cho nhiều doanh nghiệp, tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và giải quyết một khối lượng việc làm đáng kể cho xã hội. Hiện nay, với xu hướng chung của xã hội là không khuyến khích tiêu dùng thuốc lá, nhà nước cũng có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hạn chế sản xuất, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá phải có những định hướng thích hợp nhằm đảm bảo sự phát triển và phù hợp với yêu cầu xã hội. Công ty Thuốc lá Bến Thành là doanh nghiệp Nhà nước, sản xuất các loại thuốc lá điếu đầu lọc nhãn hiệu nước ngoài và nội địa. Trước thực tế khách quan đối với sự tồn tại của ngành thuốc lá, để có thể cân bằng mâu thuẫn giữa hai mặt kinh tế và xã hội, giữa lợi nhuận doanh nghiệp và sức khỏe cộng đồng, việc xây dựng chiến lược phát triển cho công ty là vô cùng cần thiết. Xuất phát từ lý do đó, tôi chọn đề tài “Giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010” nhằm góp phần xây dựng những sách lược phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty ở giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn - Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành. - Xây dựng định hướng phát triển của Công ty Thuốc lá Bến Thành giai đoạn 2006 – 2010 - Đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010. 3. Phương pháp nghiên cứu Luận văn được xây dựng trên cơ sở các kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài và năng lực nội tại của Công ty Thuốc lá Bến Thành. Các kết quả phân tích được tổng hợp để đưa ra các giải pháp chiến lược phát triển đến năm 2010. Một số kiến nghị về các chính sách Nhà nước, cơ chế quản lý được đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển. Phương pháp nghiên cứu của luận văn là: - Tập hợp các thông tin từ nhiều nguồn liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng trong và ngoài Công ty. - Phân tích, tổng hợp các kết quả từ đó xác định được những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh , điểm yếu trong hoạt động của Công ty. - Tổng hợp để đưa ra các giải pháp chiến lược phát triển hoạt động công ty. 4. Nội dung kết cấu của luận văn Luận văn gồm 6 phần như sau: ♦ Mở đầu ♦ Chương 1: Tổng quan về Công ty Thuốc lá Bến Thành ♦ Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành ♦ Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thuốc lá Bến Thành đến năm 2010 ♦ Kết luận ♦ Phụ lục ♦ Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY