Đề tài ĐTM dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC BẢNG 4 DANH MỤC CÁC HÌNH 5 MỞ ĐẦU 1 XUẤT XỨ DỰ ÁN 7 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 8 2.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 8 2.2. CĂN CỨ TÀI LIỆU KỸ THUẬT 10 3 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM . 10 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM . 11 CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN 12 1.2. CHỦ DỰ ÁN 12 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 12 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 14 1.4.1. Mục tiêu và ý nghĩa của dự án. 14 1.4.2. Khối lượng quy mô các hạng mục dự án. 14 1.4.3. Qui trình xuất nhập hàng. 19 1.4.4. Nhu cầu trang thiết bị máy móc. 20 1.4.5. Nhu cầu sử dụng vật tư nông nghiệp và nhiên liệu. 21 1.4.6. Vốn đầu tư. 22 1.4.7. Tiến độ thực hiện dự án. 22 CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 24 2.1.1. Điều kiện về địa hình, địa chất 24 2.1.2. Điều kiện khí tượng – thủy văn. 24 2.1.3. Hiện trạng môi trường khu vực dự án. 26 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 30 2.2.1. Điều kiện kinh tế xã hội huyện Lấp Vò. 30 2.2.2. Điều kiện tư nhiên kinh tế xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. 32 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 33 3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 33 3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng. 34 3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án. 42 3.1.4. Tác động do rủi ro, sự cố. 51 3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 55 CHƯƠNG 4 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA 56 4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn chuẩn bị 56 4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn xây dựng 57 4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động 60 4.2. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 67 4.2.1. Biện pháp phòng ngừa các rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị dự án 67 4.2.2. Biện pháp phòng ngừa các rủi ro, sự cố trong giai đoạn xây dựng. 68 4.2.3. Biện pháp phòng ngừa các rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động. 68 chương 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 77 5.1.1. Chương trình quản lý môi trường. 77 5.1.2. Dự trù kinh phí cho các giải pháp xử lý môi trường. 80 5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 81 5.2.1. Giám sát môi trường giai đoạn xây dựng. 81 5.2.1. Giai đoạn dự án hoạt động. 81 CHƯƠNG 6 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ bình thành 83 6.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ bình thành 84 6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA UBND VÀ UBMTTQ XÃ BÌNH THÀNH 84 PHẦN: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 1. KẾT LUẬN 85 2. KIẾN NGHỊ 85 3. CAM KẾT 85 MỞ ĐẦU XUẤT XỨ DỰ ÁN Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án Đồng Tháp là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có 02 dòng sông chính chảy qua là sông Tiền và sông Hậu nên đất đai phù sa màu mỡ, rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Đồng Tháp có tới 79% dân số sống bằng nghề nông, 245.044 ha đất nông nghiệp, có khoảng 7.062 ha đất cây công nghiệp, 17.521 ha đất vườn cho nên nhu cầu về phân bón và thuốc BVTV rất lớn. Nhận thấy nhu cầu về phân bón, thuốc BVTV là không thể thiếu cho nền kinh tế nông nghiệp, cùng với sự khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh thuốc BVTV nên Công ty TNHH Hữu Thành I quyết định đầu tư cải tạo nậng cấp kho chứa thuốc BVTV tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò để đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án ngoài việc giúp cho cơ sở tăng doanh thu mà còn hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp địa phương và vùng lân cận phát triển ổn định thông qua việc cung cấp đầy đủ nguồn phân bón, thuốc BVTV với giá cả ổn định. Dự án hoàn toàn phù hợp với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Mặc dù, dự án có nhiều thuận lợi và khi triển khai sẽ mang lại lợi ít kinh tế cao góp phần phát triển xã hội. Tuy nhiên, ngoài những tác động tích cực đến nền nông nghiệp thì hoạt động của kho sẽ gây ra những tác động đến tài nguyên, môi trường của khu vực cũng như đến đời sống của người dân xung quanh nếu không có giải pháp hữu hiệu để khắc phục những nguồn ô nhiễm. Nhận thấy những tác động tiêu cực đến môi trường và để thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư đã phối hợp với Công ty TNHH DV & TV Mai Anh để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM được tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về môi trường và hướng dẫn của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 17/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo ĐTM sẽ là công cụ khoa học nhằm phân tích, đánh giá các tác động có lợi, có hại, trực tiếp, gián tiếp, trước mắt và lâu dài trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. Qua đó lựa chọn và đề xuất phương án tối ưu để hạn chế, ngăn ngừa và xử lý các tác động tiêu cực, không gây ô nhiễm môi trường, góp phần vào phát triển bền vững của xã hội nói chung và của địa phương nói riêng. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án Cơ quan phê duyệt dự án là Công ty TNHH Hữu Thành I Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM là UBND tỉnh Đồng Tháp CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2.1.CĂN CỨ PHÁP LÝBáo cáo Đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư nâng cấp mở rộng kho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ” được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp lý sau: Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc ban điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật.Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.Nghị định số 108 /2006/NĐ-CP ngày 29/11/2005 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm mua bán, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 về việc quản lý chất thải rắn.Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Chính Phủ về việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều trong Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định một số điều của Nghị định 29/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY