Đề tài Định hướng và giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ đến năm 2010

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU .1 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SIÊU THỊ . .4 1.1. KHÁI NIỆM VỀ SIÊU THỊ VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA SIÊU THỊ .4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Các đặc trưng của siêu thị 4 1.1.3. Phân loại siêu thị 6 1.1.3.1. Phân loại theo quy mô7 .6 1.1.3.2. Phân loại theo chiến lược và chính sách kinh doanh 6 1.1.4. Vị trí siêu thị trong mạng lưới phân phối bán lẻ hiện đại 7 1.1.5. Vai trò của siêu thị trong xã hội 8 1.2. SỰ PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 8 1.2.1. Lịch sử phát triển siêu thị trên thế giới 8 1.2.2. Những bài học kinh nghiệm về phát triển siêu thị trên thế giới 10 1.3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở VIỆT NAM 11 1.4. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH SIÊU THỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .13 1.4.1. Môi trường vĩ mô .13 1.4.1.1. Các yếu tố kinh tế 13 1.4.1.2. Các yếu tố tự nhiên .14 1.4.1.3. Các yếu tố văn hóa xã hội .14 1.4.1.4. Yếu tố dân số và mức sống dân cư .14 1.4.1.5. Mức độ đô thị hóa và lối sống công nghiệp 15 1.4.1.6. Xu hướng quốc tế hóa ngành bán lẻ ở châu Á 15 1.4.2. Môi trường vi mô .15 1.4.2.1. Khách hàng .15 1.4.2.2. Đối thủ cạnh tranh .16 1.4.2.3. Thương mại điện tử .16 1.4.2.4. Sản phẩm thay thế .17 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở TP. CẦN THƠ .18 2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY 18 2.1.1. Vị trí địa lý .18 2.1.2. Dân số 18 2.1.3. Tổ chức các đơn vị hành chính 18 2.1.4. Cơ sở hạ tầng .19 2.1.5. Công nghiệp .19 2.1.6. Nông, lâm, ngư nghiệp 19 2.1.7. Thương mại - Dịch vụ .19 2.1.8. Khoa học công nghệ 20 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Ở TP. CẦN THƠ 20 2.2.1. Sự phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ .20 2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh siêu thị ở TP. Cần Thơ .21 2.2.2.1. Quy mô và vị trí 21 2.2.2.2. Mô hình .22 2.2.2.3. Hàng hóa .23 2.2.2.4. Khách hàng .24 2.2.2.5. Về hoạt động Marketing .25 2.2.2.5.1. Sản phẩm 25 2.2.2.5.2. Giá cả 26 2.2.2.5.3. Xúc tiến bán hàng .26 2.2.2.5.4. Phân phối 27 2.2.2.6. Nhà cung cấp .28 2.2.2.7. Phương thức bán hàng .28 2.2.2.8. Nhân viên 29 2.2.2.9. Khu giải trí 30 2.2.2.10. Kết quả hoạt động kinh doanh 30 2.3. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC SIÊU THỊ TP.CẦN THƠ THỜI GIAN QUA .31 2.3.1. Vai trò của siêu thị đối với sự phát triển của thành phố Cần Thơ .31 2.3.1.1. Đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí trong cộng đồng dân cư 31 2.3.1.2. Nâng cao ý thức và phong cách tiêu dùng văn minh, hiện đại .31 2.3.1.3. Góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương 32 2.3.1.4. Thúc đẩy nền kinh tế thành phố Cần Thơ phát triển .32 2.3.2. Những mặt đạt được, còn tồn tại. 33 2.3.2.1. Những mặt đạt được 33 2.3.2.2. Những mặt còn tồn tại .34 2.3.3. Triển vọng phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ. . 35 2.3.3.1. Thuận lợi .35 2.3.3.2. Khó khăn .36 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC SIÊU THỊ Ở TP. CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2010 37 3.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ .37 3.1.1. Cơ sở để xây dựng các định hướng .37 3.1.2. Quan điểm xây dựng các định hướng 38 3.1.3. Mục tiêu phát triển siêu thị thành phố Cần Thơ đến năm 2010 38 3.1.3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ đến năm 2010 .38 3.1.3.1.1. Về kinh tế .38 3.1.3.1.2. Về xã hội .39 3.1.3.2. Dự báo nhu cầu tiêu dùng của TP Cần Thơ 40 3.1.3.2.1. Thu nhập .40 3.1.3.2.2. Mức chi tiêu 40 3.1.3.2.3. Tổng mức bán lẻ của thành phố .41 3.1.3.3. Mục tiêu phát triển siêu thị thành phố Cần Thơ đến năm 2010 42 3.1.3.3.1. Mục tiêu dài hạn .42 3.1.3.3.2. Các mục tiêu cụ thể 42 3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ .42 3.2.1. Định hướng về quy hoạch và mô hình 42 3.2.1.1. Về quy hoạch 42 3.2.1.2. Về mô hình 43 3.2.2. Định hướng về tổ chức quản lý .44 3.2.3. Định hướng về Marketing .44 3.2.3.1. Chiến lược sản phẩm .44 3.2.3.2. Chiến lược giá .45 3.2.3.3. Chiến lược xúc tiến bán hàng 45 3.2.3.4. Chiến lược phân phối 45 3.3. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG .46 3.3.1. Các giải pháp từ phía Nhà nước 46 3.3.1.1. Xây dựng và phát triển mạng lưới siêu thị trong thành phố .46 3.3.1.2. Xây dựng chính sách phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa .46 3.3.2. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp 47 3.3.2.1. Giải pháp về vốn .47 3.3.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật .48 3.3.2.3. Giải pháp về hàng hóa .49 3.3.2.4. Giải pháp về thị hiếu .50 3.3.2.5. Giải pháp về phương thức bán hàng .52 3.3.2.6. Giải pháp về đào tạo và quản lý nhân viên .52 3.3.2.7. Giải pháp về tổ chức quản lý và điều hành .53 3.4. KIẾN NGHỊ .54 3.4.1. Đối với Nhà nước 54 3.4.2. Đối với doanh nghiệp 55 KẾT LUẬN .57 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thương mại bán lẻ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Các loại hình thương mại văn minh hiện đại, trong đó có siêu thị mà trước đây rất ít người Việt Nam biết tới đã xuất hiện và dần trở nên phổ biến ở Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Kinh doanh siêu thị ra đời đã làm thay đổi diện mạo ngành thương mại bán lẻ của khu vực, mở ra một loại cửa hàng văn minh, hiện đại và tiện nghi cho người tiêu dùng Việt Nam, làm thay đổi cả thói quen mua sắm truyền thống và đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung. Thành phố Cần Thơ là một trong những đô thị phát triển, dân cư ngày càng đông đúc, du khách đến ngày càng nhiều. Các siêu thị lần lượt xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân cư địa phương và du khách từ các nơi đến, bước đầu tạo nền móng phát triển cho hệ thống siêu thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, kinh doanh siêu thị vẫn còn là một ngành kinh doanh khá mới đối với các thành phố. Sự hình thành và phát triển của chúng thời gian qua còn mang tính tự phát, thiếu sự chỉ đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước nên chưa đạt được hiệu quả cao, chưa đảm bảo được tính văn minh thương nghiệp. Điều đó đã làm giảm ý nghĩa, tác dụng của siêu thị trên thực tế. Một đòi hỏi bức thiết đặt ra là phải định hướng, phải có những giải pháp để giúp các siêu thị thành phố Cần Thơ phát triển một cách có hiệu quả và bền vững. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “ Định hướng và giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ đến năm 2010” 2. Mục tiêu nghiên cứu z Về phương pháp luận - Hệ thống hóa những lý luận chung về siêu thị như: Khái niệm, đặc trưng, phân loại, vị trí, vai trò của siêu thị. - Tóm tắt lịch sử phát triển siêu thị trên thế giới và quá trình phát triển siêu thị ở Việt Nam. - Đánh giá triển vọng phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ trên cơ sở đánh giá những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại; những thuận lợi và khó khăn. z Về thực tiễn - Phân tích môi trường kinh doanh siêu thị ở Việt Nam. - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các siêu thị ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. - Đề ra một số định hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển và mở rộng hệ thống các siêu thị thành phố Cần Thơ trong thời gian từ nay đến năm 2010. 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp lịch sử: Phương pháp lịch sử là một phương pháp thu thập có hệ thống và đánh giá khách quan các số liệu của những hiện tượng xảy ra trong quá khứ nhằm mục đích kiểm tra những giả thuyết liên quan đến nguyên nhân, tác động, hoặc xu hướng phát triển của hiện tượng trong quá khứ, từ đó sẽ tiến hành dự báo trong tương lai. - Phương pháp mô tả: Phương pháp mô tả liên quan đến việc thu thập thông tin để kiểm chứng những giả thuyết hay những câu hỏi liên quan đến tình trạng hiện tại của đối tượng nghiên cứu. Những báo cáo nghiên cứu mô tả điển hình thường liên quan đến việc đánh giá thái độ, ý kiến, các thông tin về xã hội, con người, các điều kiện, và quy trình hoạt động. Các số liệu trong một nghiên cứu mô tả thường được thu thập thông qua các cuộc điều tra bằng các bảng câu hỏi, phỏng vấn, quan sát, hoặc các phương pháp kết hợp những hình thức nêu trên. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về sự phát triển siêu thị trong phạm vi thành phố Cần Thơ trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2010. Đối tượng nghiên cứu là các siêu thị đã và đang phát triển ở thành phố Cần Thơ. Một mặt, lĩnh vực kinh siêu thị vẫn còn rất mới đối với Việt Nam nói chung và đối với thành phố Cần Thơ nói riêng. Mặt khác, do thời gian có hạn nên vấn đề nghiên cứu chưa sâu, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô giáo và bạn đọc. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn được viết theo kết cấu như sau: PHẦN MỞ ĐẦU - Chương 1: Giới thiệu chung về siêu thị - Chương 2: Thực trạng phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ - Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Cần Thơ đến năm 2010 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY